Stegeborg:016

(Rubrik:)
Afritningh öfwer  3 hemman i Rötsla Anno 1672.


Explicatio

A. Wästra gården i Rötsla
B. Millan gården i Röttsla.
C. Östre gården i Röttsla.

B. Wästra giehlet till ofwanstående
    gårdar hwar innan såås 16 tunnor
   
och hwar brukar lijka stoor deehl,
    löper uthsädet på hwar                5 1/3 tunna
C. Östra giählet hwar innan sååss
    18 tunnor och löper på hwar      6 tunnor
D. Åå engien der på sååss 45 lass höö
    och ähr på hwar                         15 lass
E. 3 tompter om 6 lass höö
    kommer på hwar                        2 lass

(Karttext:)
På denne sijda hafwa Röttsla och Funnersta sin uthmark
Desse trenne täppor ähr optagne af uthmarken
Denne kommer till mellengården och ähr 2 tunnerss uthsäde
Dene lyder till wästra gåhlen och är 1 ½ tunes uthsäde
Denne kommer till östre gården och är 1 5/8 tunne landh
Här tager Wästerhussby ägor emoot
Hage kommer till östragården
Hage kommer till melangården
Hage komer till wästra gården
Denne rågångh ähr skillnaden emellan Wästerhussby sochn Drotandh så långt desse äghor sträkia
Tälla broo
Åby äghor sträcka sigh på denne sijda gent emoot hwar ander
Schala vlnarum
Melcher J. de Mannke