Sturefors:12-13


(Rubrik:) Vllempstempna och Docketorp j Landery     Spångerum j Sankt Larß sochn.

Spångerum ähr en enstacka gårdh, haffwer ingen vttmark, ingen engieß rödningh, gott fiskie wattn vtti
Tanneforß åån, ingen legenheet till torpestellen, vttsäde på all sin åker till   19,    20
Kan och berga höö aff hagar, engiar och giärdeßrenar till      33,   4
En vnderfallß miöll quaren, noterad littera A, går åhr och dagh.         Specialius


Explicatio Notarum                       Notae          Vttsädhe                   Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                         100           9                              4        4         
                                                          101           10          20              5
En hård wallß ängh                              102                                          12
En hård wallß ängh, mäst skoghgången 103                                          8
En beteß hage                                      104                                          4
                                          Summa                      19          20              33      4


Vllemstempna by ähr bebodd wijd dhenne tijden aff fäm åboer, aff huilka
en lyder vnder hans nådeß herr Turo Oxenstiernaß gård Stureforßa ägor,
bymåhll med sina grannar 6 stenger, haffwa ingen synnerligh vttmark, temmelig
god engh, skiöna beteß hagar, jntett fiskie wattn; kan och finnaß legenheet
till torpestelle på wästersijdan byen emellan Landery åån och byenß koohaga,
vttsåår på all sin åker öffwer alt till 19 tunnor, 16 cappar, bekommer höö aff
engar, hagar och giärdeß renar till 38 laß.


Docketorp i Landery sochn ähr beläget i åkerskiffte med Landery kyrkio-
by, haffwer lijka deell med sina grannar, 7 stenger i bymåhll, jngen synnerligh
vttmark vttan några små swedie backar, doch mästedeelß reda vtthugna tem-
meligh wijda engiar [engiar], synnerligh gräß wäxt emedhan hagen mäst med en-
buskar ähr igen wäxt endeleß och höst och wåår vptrampaß aff resande
folk. Godt fiskie wattn vtti Landery åån, jngen legenheet till något
torpestelle, swarttmylla i begge giärderna, vttsädhe på begge åhren till
10 tunnor, 8 cappar, höö aff giärdeß renar och engiar wijd paß 20 laß.


(Karttext:)

Scala vlnarum.