Sturefors:14-15


(Rubrik:) Lindheberga och Önnerstadh     byar j Swijnstada sochn.


Linbergha by ähr wijd dhenne tijden bebodd aff 4 åboer, haffua
god åker och engh, temmeligh skiön vttmark, gott mulebeet, god
legenheet att låta settia torpare på byens ägor vttan någon
skadha. Jntet fiskie wattn, inga quarnar eller quarna stellen,
vttsädhe på hela byen   <...>,   höö   <...>


Explicatio Notarum                                   Notae          Vttsädhe                   Höö           
                                                                                     tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                                     100           10          16              4        4         
                                                                      101           10                            6
                                                                      102                                           4
                                                                      103                                           3
                                                                      104                                                     4
                                                                      105                                           7
                                                                      106                                           13
                                                      Summa                      20          16              38


Nummer 2                                                     100           7            8                2         
                                                                      101           7            16              3        4
                                                                      102                                           2        2
                                                                      103                                           1        6
Vttjorden ligger inne med numeri 2 åker och   104                                                     1 1/2    
brukaß aff numero 1 i Ånnestad, fol. 16,         105                                           5 
4 1/2 tunneland.                                               106                                           7        4   
                                          Summa                                  14          24              22      1 1/2  


Nummer 3                                                     100           6            20              1        4         
                                                                      101           6            20              2       
                                                                      102                                           1
                                                                      103                                                     3
                                                                      104                                                     1/2
                                                                      105                                           3
                                                                      106                                           4
                                                      Summa                      13          8                11      7 1/2


Nummer 4                                                     100           6            20              1        4         
                                                                      101           6            16              2       
                                                                      102                                           1
                                                                      103                                                     3
                                                                      104                                                     1/2
                                                                      105                                           3
                                                                      106                                           4
                                                      Summa                      13          4                11      7 1/2 


Önnerstad by besittieß aff 3 grannar,
aff huilka numerus 2 allenast lyder hans nåde her
Turo Oxenstierna till, haffwa ingen vttmark,
lijtet fiskie wattn i åån som rinner vtt-               107                                           5        4
med byn, haffwa lijka dheel i åker, eng            108           10          16              3
och vttmark.                                                   109           11                            12
Nummer 2.                                                    110           11                            4
                                                      Summa                      21          16              24      4


(Karttext:)

Scala vlnarum.