Sturefors:16-17


(Rubrik:) Ånnestadh j Wållsbergs sochn.


Ånnesta by besitteß wijd dhenne tidhen aff twenne åboer, numerus 1 ähr skattejordh ägor 1/3 deelen
och numerus 2  1/4 deelen vtti bymållet, haffwa ingen vtt mark, intett synnerligit mulebeett annatt ähn i hagen
noterad 105 och i giärderna, någott fiskie vtti Wålßbergß åånn, leer mylla i alla åkrar, godh ängh, ingen en-
gieß rödningh, ei heller någon legenheett till torpestelle. Vttsåå begge tillhopa till        36        17
bekomma höö aff engiar, giärdz renar och hagar till         31      6

                                        Specialius.


Explicatio Notarum                                                                   Notae          Vttsädhe                   Höö           
                                                                                                                     tunnor    cappar        laß    såttar  
Nummer 1                                                                                     100           13          16              4      
                                                                                                      101            8            8               3
                                                                                                      102            1           28              1
                                                                                                      103            3           24              1
En hård wallß engh                                                                         104                                           4
En beteß hage huarvttur the och haffwa sin fånge- och weedskogh   105
En lijten kalffwehage                                                                       106                                           2
Och en lijten kalffwehage                                                                107                                           1
Hård walß engh                                                                              109                                           8    
                                                                                      Summa                      27          13              24


Nummer 2                                                                                     100           4            16              1        2         
                                                                                                      101           2            24                        6
                                                                                                      102                         20                        2
                                                                                                      103           1             8                         2
                                                                                                      104                                           1        2
                                                                                                      105
                                                                                                      108                                           1        2
                                                                                                      109                                           2        6
                                                                                      Summa                      9            4                7        6


110 ähr en hollma emellan twenne små beckkar belägen och lyder till näst wid-
liggiande by, Örminge benämnd.
En vttiord vtti Linberga by brukar numerus 1 här i Ånnesta                               4            16
noterad fol. 14.


(Ingen karttext)