Sturefors:18


(Rubrik:) Biärestadh och Karlebo byar j Swijnstadha sochn.


Biärsta by b<e>sitteß aff 6 åboer
aff huilka tuå lyda vnder hans nådeß her
Turo Oxenstiernaß gård Stureforßa;
äga med sina grannar i ängh, skogh och
vttmark så wäll som i sielffwa åkeren
7 stenger begge tillsamman, nummer 1 4
och numerus 2 3 stenger; stenigh vtt mark,
temmeligh god engh; wankar och någon
fisk och krabbor om wååren vtti åhn
som löper igenom byen; haffwa inga
quarnar; kundhe likwäll finnaß legenheet
att låta byggia quarn dher måhllßägan-
dhen så behagadhe; god leeriord i alla
åkrar; vttsåå begge tillhoopa <...>;
bekomma och höö aff giärdzrenar, ängiar
och kiär till      <...>                Specialius

Explicatio Notarum                                   Notæ            Vttsäde                   Höö           
                                                                                     tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                                     100            4                             1        2     
                                                                      101                         12
                                                                      102            4            6               1        4
                                                                      103                                           3        2   
                                                                      104                         12                        6
                                                                      105                                           10      4   
                                                                      106                                           10
                                                      Summa                       8           30              18      2


Nummer 2                                                     100            2           16                        4 1/2     
                                                                      101                          9
                                                                      102            3            4                         6
                                                                      103                                           1  
                                                                      104                          9                         3 1/2
                                                                      105                                           1  
                                                                      106                                           8        2
                                                      Summa                       6            6              12


Nummer 3, wällborna fru Helena Bielkes,
hanß vttsäde belöper sig
till                                                                   10           2
Quarnen noterad littera                                   A   
med en ödeß åker noterad litera                     X 
lyder till Swijnsta prestegård effter prestenß
gambla documenters innehåld
Quarnen                                                         P   kommer wällborne Wllespar-
                                                                      ren till.


(Karttext:)

NB. Vthi engen 106
ähre Swijnsta kyrkioby
och Sinnersta by med
dhenne affrijthade by
Biärsta participanter

På dhenne sijdan ähre 3
grannar wällborna fruu
Helenæ Bielkeß bönder
en i samma by. Wällborne Månß
Vllfsparreß en, och en
lyder vnder greffweßeen,
wällborne herr Gustaff Bondeß.
Scala vlnarum