Sturefors:2-3


(Rubrik:) Numeris 1, 2 Lille och Stoore Bierkesätter, Jubeck numero 3, Håkonstorp numero 4, Ånnebeck numero 7 j Wist; Ånnebäck numero 6 och  Fogelzmåla numero 5 j Grebo sochn.


Nummer 1 ähr itt torpestelle och ligger vppå nummer 2
ägor, haffwer ingen vth mark mer ähn booll byen
honom will effterlåta, ingen ängh, berghar sit
fodher vthi moras i skogen. Vthsåår på all
sin åker   1 tunnor, 2 cappar.

                      Specialius.


Explicatio Notarum                       Notae         Vthsädhe                   Höö
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar
Nummer 1                                         100           1                              1        2
                                                          101                         2
                                          Summa                      1            2                1        2


Nummer 2 besittes wiid denne
tiden aff en åboe, haffver
stenigh vtmark, temmeligh
timmer skogh, fånge skogh
effter nödtorfften, ingen
engieß rödningh, inthett fiskie-
wattn, kan och bärga höö
aff giärdzrenar och en-
giar till                                                                                                  26      4
Vthsåår                                                                16         16
             Specialius.


Explicatio Notarum                       Notae        

Nummer 2                                         102                         8                          2
En beteß hage                                     103
                                                          104             8          8                 1        2
                                                          105             8                                       4
                                                          106                                            7        4
En löckia, brukaß för löslagh             107                                        2
                                                          108                                            15
                                          Summa                      16         16                26      4                       


Nummer 3 haffwer lijka com-
moditeter med offwan be-
skreffwen by i skogh och
vthmark effter proportionen,
vthsåår 2 tunnor, 4 cappar, höö 2 såtar  
             Specialius.


Nummer 3                                         109           1            4                          2
                                                          110           1
Jtt swedh                                            111
Jtt swedh                                              X   
                                          Summa                      2            4                           2


Nummer 4      J alleß                         112                         16        
bergar sitt höö vthi moras.


Nummer 5 ähr itt torp, haffwer temmeligh god vth mark
bådhe med swedie skogh, timmerskogh och engieß rödning,
kan berga höö aff engiar och giärdzrenar till 25 laß,
vthsåår        1 tunnor, 16 cappar 
             Specialius.


Explicatio Notarum                       Notae         Vthsädhe                   Höö
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar
Nummer 5                                         113                         16              1   
                                                          114           1                              1        4
                                                          115                                           22      4     
                                          Summa                      1            16              25


Nummer 6, 7 ähr en by till hopa och ha-
fwa lijka legenheeter med deße an-
dra ofwanbeskriffwne gårdar och
torp i skogh och vthmark.
Vthsåå begge tillhopa
Bekomma höö aff gierdzrenar och engiar till
             Specialius.


Nummer 6, 7 äga lijka i alla hägnar     116          3              2               1        6   
                                                          117                           6                        1
                                                          118           2              12                      2
                                                          119                           10
                                                          120           1              20             1    
                                                          121           1              24                      2
                                                          122           2              10                      4
                                                          123                                            6
                                                          124                                            15     4                                                                                                                                                                          Summa                      11            10             35     3                                                                                                                               
(Karttext:)

Moras
Moras
Scala vlnarum.