Sturefors:22-23


(Rubrik:) Fillinge, Fillingestorp, Billinge och Stubbetorp i Swijnstadha sochn.


Fillinge by ähr belägen vppå nordwester sidan wid dhenne affrijtadhe by Billinge, fol. 22, doch strecker
sigh dheß grendz in vppå Billingeß giärdeß gårdh; ahr1 bebodd wijd dhenne tijdhen aff 6 åboer,
doch lyder en vttaff samma gårdhar vndher hanß nådheß högwälborne her Turo Oxenstiernaß
gård Tureforßa för frellse och äger han i bymåll med sina grannar 5 stenger effter åker målett
bådhe i skogh, ängh och andra vtthom hanck och stöörs belägne commoditeter, så wäll som
vtti sielffwa åkeren; haffwa dogligh vtt mark med fånge-, swedie-, timmer- och nödtorfftigh wedskog.
Fiskie wattn vtti åån som loper2 igenom byen med krabbor och elliest om wåren fångaß några
giäddor. Jtem haffwer han vphäffdat en löckia tillijka med en beeteß haga brede wijd löckian,
tillsamman 3 tunne landh, vpbrukatt åker i löckan till itt tunne landh. Vth såår på all sin åker åhrligen
till 9 tunnor och 2 kappar. Vttsädeß <...>   Summa i löckian och bådha giärderna   18 <tunnor>  2 <kappar>


Jtt torp jbidem belägett, Fillingstorp benämnd, haffwer små åker lappar vtti booll byens giärder till 16 cap-
landh, jemwäll och en lijten täppa hemma vijd stuffwan till 12 capparß vtt sädhe. Summa   28 cappar
Häffdar och en lijten vttängh på bool byenß vtt mark belägen, huarest han wijd paß 2 laß höö kan
bekomma. Jtem haffwer han tegeskiffte med wällbördige junker Månß Vllffsparreß bonde i Askesätters ängh,
noterat 111, huarest han kan berga till 5 laß höö.


Billinge ähr en enstackar gård, haffwer godh vtt-
mark, godt mulebett, timmer skogh, swedie- och
fångeskogh så myckett han mest förmå att bruka,
fiskie wattn vtti Ehrlången, jnga quarnar eller quar-
na stellen; heela hanß vttsädhe belöper sigh till 12 <tunnor>  24 <kappar>
Haffwer och god engh i tegeskiffte med Hirsätter, 10 sten-
ger, kan dher vppå bekomma höö till   37 laß   6 såtar

                                                  Specialius.


Explicatio Notarum                 Notæ            Vttsädhe                  Höö           
                                                                   tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                   100            1           16              1    
                                                    101            5                                       6
                                                    102            6            8               2
                                                    103                                           4     
                                                    104                                           30
En hummellgårdh noterad litera      A     

                                    Summa                       12          24             37      6


Stubbetorp ähr belägitt vppå Frößlundha ägor, åttniu-
ter boohll byenß vtt mark, fiskie wattn, mulebett och fånge-
skogh huilken finß beskriffwen och affrijtatt fol. <...>
Vttsädhe till         2 tunnor   3 cappar
Höö               5 laß


Explicatio Notarum                 Notæ            Vttsäde                   Höö           
                                                                   tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 2   Soollhult ligger         105                                           6        4   
vppå Billinge och Hirsätterß       106            1            4                         2
ägor.
                                    Summa                       1            4               6        6


Nummer 3  Stubbetorp                107            1                            1    
                                                    108            1            3               1        4
                                                    109                                           2        4
                                    Summa                       2            3               5


En engh noterat numero                 110                                          18
brukas aff numeris 1, 2, 3 fol.
26.
Engen huilken ähr
noterat numero                              111                                          20
Kommer wällborne Vllesparrens
bondhe i Askesätter till


(Karttext:)

Siunkemosen
Lacus Ehrlången.
Scala vlnarum.   

1 D.v.s. ähr
2 D.v.s. löper