Sturefors:24


Kudby i Quillinge sochn ähr wijd denne tiden bebodt aff trenne åboer, en dhen högwällborne herre
herr Thuro Oxenstiernaß vnder hörigh haffwer sin vtt mark vppå Stoore Kakne målen med [med]
fånge och timberskogh, temmeligit mulebeet, gått fiskie wattn i Bråwijken, god eng, ingen
engieß rödningh, inga quarnar eller quarnastellen, belöper sigh hanß vtt sädhe i södre giärdet till
8 tunnor och i wäster giärdet 10 tunnor. Summarum summa 18 tunnor. Bekommer och höö
aff engiar, hagar och giärdz renar till 84 laß.

Audesta i Steenby sochn ähr bebod wijd denna tijden aff twenne åboer, haffwer ingen vtt mark,
intet synnerligit mulebeet, ingen wed- eller fånga skogh, temmelig god engh, ingen engieß rödning,
inga quarnar eller quarnastellen, intet fiskiewattn, god åker, vttsåår i beggie giärderna till hoopa
7 1/2 tunna, bekommer höö aff engiar och giärdeß renar till 30 laß.