Sturefors:26-27


(Rubrik:) Frößlunda by, Huttekulla, Bemmelsbool och Gultorp j Swijnstadha sochn.


Frößlunda by besittia wijd dhenne tijden 3 åboer, haffwa vtt mark till nödtorfften, god engh,
godt mulebeet, jngen engieß rödningh, temmeligit fiskiewattn vtti Ehrlången, tränne torp vppå
byenß ägor, god leermylla i alla åkrar, haffwa och lijka deell vtti åker, engh, skogh och
vtt mark. Vtt sädhe på heela byen till         33 tunnor   14 cappar
Höö            49 laß   6 såtar.

                                                  Specialius.


Explicatio Nota[ru]rum                                   Notæ            Vthsädhe                 Höö           
                                                                                           tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1    En engh, ligger wijd Stubbetorp på   110                                           2       4   
                     byenß egna ägor, fol., noterat            108            6            8              2
                                                                             111            3            16            1        6     
                                                                             112            1            16            1        4
                                                                             113                                          10
En koohage                                                           115 
                                                             Summa                       11          8              18      1

 
Nummer 2                                                            108            6            8              2        4
                                                                             111            3            16            1        6
                                                                             112            1            16            2        6
                                                                             113                                          10
En koohaga                                                           115
Engen fol. <...>                                                      110                                           2       4
                                                             Summa                       11          8              19      4


Nummer 3                                                            108            6            8              2        3
Engen foll. <...>                                                     110                                          2        4
                                                                             111            3            16            1        6
                                                                             112            1            16            1        4
                                                                             113                                          10
Koohagen                                                             115
                                                             Summa                       11          8              18      1


En engh huilken hanß nådhe herren sielff låter bruka vndher går-
dhen Tureforßa, noterat numero                           114                                           30


Huttekulla, nummer 4, haffwer sina ägor för sigh sielff i åker och ängh, men vtti skogh och vttmark häffdar han
lijka medh numeris 1, 2, 3. Jntett fiskie wattn. Vttsädhe         8 tunnor     Höö        25 laß    2 såtar
                                                                    Specialius.


Explicatio Notarum                                         Notæ            Vttsädhe                 Höö           
                                                                                           tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 4                                                            108            5                            1        4
                                                                             109                                          15    
                                                                             110            3                             3       
En kalffwe haga                                                       A                                            1       2
En lijten hård walß ängh                                           X                                            4       4    
                                                             Summa                       8                            25      2


Engen noterat                                                         103                                          15
brukaß till Ture forßa.


Gultorp nummer 5 haffwer ingen                            100            2            2                       2        
vtt mark, intet fiskie wattn.                                      101
                                                                              102           1             8              1       4
                                                                              103                                          5
                                                                              107                          8
                                                             Summa                       3            18             6       6   


Explicatio Notarum                                         Notæ            Vttsädhe                 Höö           
                                                                                           tunnor    cappar        laß    såttar  
Bämmellßbooll, noterad numero 6,
ligger på bohll byenß ägor                            
                                                                             104                                           1       4     
                                                                             105                         16                       6      
                                                                             106            1           16              1       2
                                                             Summa                       2                             3       4


Helgetorp ligger och inpå
bohllbyenß ägor
Nummer 7                                                            116            1            1                       2
                                                                             117                          24             2
                                                             Summa                       1            24             3      2       


(Karttext:)

Scala vlnarum.