Sturefors:32-33


(Rubrik:) Wånga j <...>    Jemie j Vijsteen.


Wånga by ähr med trenne åboer bebodd, 2 skatte gårdar och dhen tredie lyder till hanß nådhe
her Turo Oxenstierna för frelse, äger tege skiffte med sine grannar i åker, ängh och annan vttmark 4
stenger, temmeligh skiön ängh såsom och legenheet till att bådhe vprödia ängh, så wäll som till tor-
pestelle; ähr och vppå byenß ägor itt torp, Långesätter benämnd, lyder till hanß greffweliga nådhe
Jacob Delagardie, huarest hans nådeß her Turo Oxenstiernas bondhe häffdar 4 stengher landh bådhe i åker, jemwäl
och ängh och annan vttmark; heela hanß vttsädhe belöper sigh till 5 1/2 tunna. Kan och be-
komma höö åhrligen wijd paß till 18 laß 4 såtar.


Jemie by besittia wijd dhenne tijden trenne åboer, en hans nåde her Turo Oxenstiernaß, en hanß
greffweliga nådhe phalzgreffwens och en wällbördige Rothkyrkz. Hans nådes her Turo Oxenstiernas bondhe äger
8 stenger i bymåll, effter böndernaß ibidem berättelse seias wara en vtttjord i Mastad by belägen, huilken
fordom haffwer legatt vnder dhenne by, och giörß till hans nådige herren för samma vttjord en span sådh i vttla-
gor, ehuru wäll bonden bruket intet åtniuter. Jtem ähr inne med dhenne byeß åker en vttjord belägen
huilken för itt hundrade åhr sedan seieß wara bydt ifrån en skatte gård vtti Herßhammarß sochn, Wije-
sätter benämnd, för en lijten engieß haga. Haffwa vttmark, mulebeet, swedie- och wedeskogh till nödtorfften,
ingen engieß rödningh, leija fiskiewattn vtti Bråwijken, lijda aff omliggiande byar på sin vttmark
stoor intrångh, i synnerheet vtaff Waltersteen. Hela hanß vttsädhe stiger till 16 tunnor, 29 cappar, bekom-
mer höö aff giärdzrenar och engiar till 24 laß.


Wijesteen brukar wijd denne tijden twenne böndher, haffwa lijka del i åker, ängh och vtt mark,
kan och finnaß legenheet att låtta plantera vppå byenß ägor vttan bohll byenß förderff
och skadha, haffwa intett fiskiewattn, ingen engeßrödningh, inga quarnar eller quarna stellen, god leer-
mylla i alla åkrar. Vttsädhe på begge tillhopa kommer till   29 tunnor      Höö  54 laß   7 såtar
     
                                              Specialius.


Explicatio Notarum                       Notæ           Vttsädhe                  Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                          100            5            16            3  
                                                           101            8            16            2        3
                                                           102    
                                                           103                          16            2
Hårdwalß engh                                    104                                         20
                                           Summa                      14           16           29       3


Nummer 2                                          100            5            16            3  
                                                           101            8            16            2        4
                                                           103                          16            2
                                                           104                                         20

                                           Summa                      14           16           27       4

(Karttext:)

Scala vlnarum.