Sturefors:34-35


(Rubrik:) Broby i Åå sochnn.        Hermanshult j Skiärkin sochn.


Broby by besitteß aff twenne åboer, en hans nådes her Turo Oxenstiernaß, dhen andra wällborne her Frijd-
drijk Stenboks. Haffwa lijka deell vtti alla deraß ägor så wäll in- som vthom hank och stöör, haffwa
skiönt engebohll, doch  tuffwige, jngen synnerligh vtt mark, temmeligit fiskie wattn vtti Släte bake siön, he-
la hanß vttsädhe ähr    14 tunnor. Höö    30 laß.


Härmanßhult skattejordh, haffwer themmeligh god vttmark med swedieskogh, engieß rödningh, mulebeet och annan nöd-
torfftigh wedeskogh, godt fiskiewattn vtti Haleby siön, god leermylla i alla hanß åkrar, vttsädhe öfver alt <...>,
bekommer höö åhrligen aff engiar, hagar och gärdeß renar till <...>
     
                                              Specialius.


Explicatio Notarum                       Notæ           Vthsädhe                 Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
                                                           100            8            16            2        1
                                                           101           14           16            6        7
                                                           102                                         24        
                                                           103                                          6
Jt gammalt swedh                                104
                                                           105                                         12
                                                           106                          18


(Karttext:)

Haleby siön.
Scala vlnarum.