Sturefors:38-39


(Rubrik:) Rapsta kyrkio by   j     Rapsta sochn.


Rapsta kyrkio by ähr wijd denne tijden bebodd aff 6 åboer, 4 hanß nådeß herr
Thuro Oxenstiernaß, numeri 1, 2, 3, 4, och numeri 5, 6 cronanß, haffwa god åker, temme-
ligh skiön engh, haffwer åkeren iförtiden dem sålunda waritt delader, att
numerus 1 haffver hafft 9 stenger, numerus 2  6 stänger, numerus 3  6 stänger och numerus 4  5 stenger i
bymåhll. Men emedan hanß nåde denne förrige jordedelningh för orsakar skuld icke
haffwer warit till behagh haffver altså hanß nåde för gott hållit att giöra
sina ägande gårder lijka stoora, så att dhe skola haffwa lijka deell i åker,
engh och vttmark. Ähr och vtti denne byeß giärde, noterad numero 100, en vttiord
huilken innehåller i vttsäde 5 spenne land1, lyder till Pipare boda; en åker vtti huartt giärde lydan-
deß till Rapsta prästegård huilka seieß aff ållder haffwa warit häffdadhe till
prestebolet importera i vtt sädhe begge till sammanß 18 kappar. Haffwer denne
by temmelig skiön vttmark, mulebeet, swediebackar och wedeskogh, något fiskie, in-
ga quarnar eller quarnastellen. Hela byenß vttsädhe ähr   107 <tunnor>   13 cappar.
Kunna och bekomma höö aff engar, giärdzrenar och hagar till   75 <lass>   7 såtar

                                                          Specialius.


Explicatio Notarum      
                Notæ           Vttsädhe                 Höö               Vttjordar
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar     tunnor    cappar
Numeri  1                                           100           10           27            3        4
                                                           101           9             28            2        6
                                                           102                                          2       
                                                           103                                          6        7 
                                          Summa                       20           23           15       1      


Nummer  2                                         100           10           27            3        4
                                                           101           9             28            2        6
                                                           102                                          2       
                                                           103                                          6        7 
                                          Summa                       20           23           15       1


Nummer  3                                         100           10           27            3        4
                                                           101           9             28            2        6
                                                           102                                          2       
                                                           103                                          6        7 
                                          Summa                       20           23           15       1


Nummer  4                                         100           10           27            3        4
                                                           101           9             28            2        6
                                                           102                                          2       
                                                           103                                          6        7 
                                          Summa                       20           23           15       1


Numeri  5, 6 haffwa lijka deell             100           11           28            3        4
vtti alla hegnar                                      101          10           19             2        6
                                                           102                                          2       
                                                           103                                          6        7 
                                          Summa                       22           15           15       1

Vttjorden ähr superius explicerat.                                          2             2        2


(Karttext:)

Scala vlnarum.

1 D.v.s. spannland