Sturefors:4-5


(Rubrik:) Riisnääs noterat numeris 1, 2, 3, 4 och Öffwerby numero 5 i Wist sochen.


Rijßnääß by besittes wijd dhenne tidhen aff 4 åboer, aff huilka numeris 1, 3 och 4 liggia vnder hans nådeß
herr Ture Oxenstiernaß gårdh Tureforßa och numerus 2 ägor <...>1    berga höö aff en-
giar, giärdzrenar och hagar till   79 laß. Vth sädhe på heela byen    59 tunnor, 16 cappar, haffwa ingen synnerligh
vth mark eller mulebeet, jngen engieß rödningh, ingen legenheet till torpestellen, leeriord i alla åkrar, temmeli-
gith fiskie wattn i åån som löper vt med byen, inga quarnar eller quarna stellen.  

                      Specialius.


Explicatio Notarum                       Notae         Vthsädhe                   Höö            Ödeß åker
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar    tunnor    cappar
Nummer 1                                         100           3           10               1        2
                                                          101           5            24                        4
                                                          102                                           4        4
En beteß hage                                     103                                           2        2
                                                          106                                           5      
                                          Summa                      9            8                13      4


Nummer 3                                         100           5           16               2        4
                                                          101           8           16               2        4
                                                          103                                           5        4
En beteß hage                                     104                                           2        2
                                                          106                                           6        4    
                                          Summa                      14                            19      2


Nummer 4                                         100           5           16               2        4
                                                          101           8           16               2        4
                                                          102                                           5        4
                                                          105                                           3       
                                                          106                                           6        4    
                                          Summa                      14                            20


Nummer 2                                         100           8           16               3        4
                                                          101           12         24               3        6
                                                          102                                           7
                                                          110                                           4      
                                                          106                                           8    
                                          Summa                      21          8                26      2


Nummer 5 ähr en sährskilt
by för sigh siellff och haffwer
lijka legenheet med Rijßnäß
i skogh och vthmark, fiskie
wattn i byenß förbij löpan-
dhe åå.    
                      Specialius.


Nummer 5                                         100           9                              3
                                                          107           9                              2        4        1        4
                                                          108                                           13
                                                          109                                           25      
                                                          106                                           8    
                                          Summa                      21                            43      4        1        4

(Karttext:)

Scala vlnarum.

1 Här har lämnats lucka för text som sedan inte fyllts i