Sturefors:40-41


(Rubrik:) Arnarp, Fohllåßa, Klämma, Gylmunge torp och Fintorp j Rapsta sochn.

(s. 40)

Arnarp ähr wijd dhenne tijden bebodt aff twenne åboer, haffwa ingen vtt mark, intet mulebeet,
temmeligh god hårdwallß engh, leer jord i alla åkrar, inga quarnar, quarnastellen, kunna
bekomma någon små fisk i åån som loper1 nedan för gården, hela deß vttsädhe ähr 31 tunna
Höö aff engien och giärdzrenarna till hoopa

                                                     Specialius.


Explicatio Notarum                       Notæ           Vttsädhe                 Höö  
                                                                         tunnor    cappar        laß    såttar
Numeri  1, 2                                       100           14                           4        4  
                                                           101           17                           5        3
                                                           102                                         24       7

                                          Summa                       31                          34       6 

(Karttext:)

Scala vlnarum.


(s. 41)

Fohlåßa dett nedra ähr wijd denne tijd bebodt aff twenne åboer, haffwa sin åker i hoopa
belägen med Öfre Fohllåßa by, åker om åker i begge giärden, i engh skog och vtt mark teeg om teeg,
strete om strete, i skiffte; äger den ene med sina grannar i huartt annat målh 7 stenger i bymåhll
och i huart annat 3 och den andra  i huartt måhll 6 1/2 continue, haffwa leeriord i alla
åkrar, temmeligh god engh, weed- och fångeskogh till nödtorfften, jntet fiskie wattn, inga
quarnar eller quarnastellen, godt mulebeet, ingen timberskogh, begge gårdarnaß vtt sädhe öfver alt
i båda åhren belöper sigh till                                           49 tunnor, 18 cappar 
Kunna och bekomma höö aff engiar och giärdzrenar till   79 laß,       6 såtar
Specialius: ägandenß i skifftom 7 och i skifftom 3 stenger, vttsädhe 23 tunnor, 22 cappar, höö 36 <lass>, 4 såter
Ägandenß 6 1/2 stångh i huart måhll, vttsädhe        25 tunnor, 28 cappar, höö 43 laß, 2 såtar


Finnetorp, noterat numero 3, ähr belägit inom Fohllåßa råå och röör, haffwer intet vttrymme på någon sijda mehr
ähn honom bliffwer aff booll byen effterlåtit, lijten engh, mulebeet in i giärderna, hanß vttsäde ähr 5 tunnor,
höö 6 laß.                                                                     Specialius.


Explicatio Notarum      
                Notæ           Vttsädhe                 Höö  
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar
Nummer  3                                         103           2             28            2
                                                           104           2             4                        3
                                                           105                                          3        5
                                                           106            
                                                           103                                          6        7 
                                          Summa                       5                             6


Klemma, noterat numero 4, och Gylmunge torp, numero 5, ähre
belägne vppå Rapsta byeß ägor, ähre intet rå-
dande vttom hank och stöör. Numerus 4 kan vttså
till 2 <tunnor>, 2 <kappar>, höö 4 las, 2 såtar, och numerus 5  2 <tunnor>, 4 <kappar>, höö 1 laß, 4 såtar
                                                    Specialius


Explicatio Notarum                       Notæ           Vttsädhe                 Höö  
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar
Nummer  4                                         107                          2              4
                                                           108           2                                       2
                                          Summa                       2             2              4        2       


Nummer  5 i alleß                               109           2             4              1        4

                                          Summa                       2             4              1        4

1 D.v.s. löper