Sturefors:42-43


(Rubrik:) Attorp j Rapsta sochn, noterat numero 1, och Sunnarp j Wreeta kloster sochn, noterat numero 2.


Attorp ähr wijd denne tijden bebodd aff 1 åboe, haffver ingen vttmark, temmeligh god hård-
walß engh, ingen swedie- eller timberskogh, mulebeet i hagen, noterad 104, i giärderna och i en-
gierna, leer iord i alla åkrar, fiskie i Forßa åån, en miöllquarn i samma ström som gåår
åhr och dagh; ähr och i denne gårdz åker, engh och andra tillhörige ägor en vttiord 3 stenger,
huilken importerar i vttsäde 5 tunnor. Höö 10 laß och lyder till <...>.
Gårdzenß vttsäde    21 tunna. Höö    41 laß, 2 såtten; ödeß land 2 tunnor.   
Höö aff engien och giärdzrenarna till hoopa

                                                     Specialius.


Explicatio Notarum    Notæ           Vttsädhe                 Höö               Ödeß land
                                                      tunnor    cappar        laß    såttar    tunnor    cappar
Nummer  1                      100           14                           4        4  
                                        101           12         16              3        6            2
                                        102                                          7      
                                        103                                         25
                                        104     
                       Summa                       21                          41       2            2


Sunnarp i Wreeta kloster sochn ähr bebodt af
en åboe, haffwer god vtt mark, swedie- och tim-
berskogh till nödtorfften, sank eng, temmelig
engieß rödningh, inga quarnar eller quar-
na stellen, gott mulebeet, intet fiskiewattn
Vttsädhe öffver alt till                3 tunnor  12 lass
Höö                                         20 laß      5 såtar  
                                     Specialius


Explicatio Notarum    Notæ           Vttsädhe                 Höö             
                                                      tunnor    cappar        laß    såttar   
Nummer  2                      100           2            4               1        3  
                                        101           1            6               1        4         
                                        102                                          4        4     
                                        103                         2                         2
                                        104                                          5
                                        105                                          8

                       Summa                       3           12              20      5       
   

(Karttext:)

Scala vlnarum.