Sturefors:45


(Rubrik:) Bonnarp j Wreeta kloster sochn, Skogh j Wist, Lundby och Fogelleke j Gredbo sochnar


Skoogh i Wist sochnn belägit ähr wijd denne tijd bebodt af 3 åboer, skattegården ähr p.t. till hanß nåde,
herren hög wällborne her Turo Oxenstierna till Stureforßa etc., förlähnt. Haar i åker, engh, skogh, hagar och
vttägor med sina grannar 6 1/2 stångh i byemåhll, haffwa stenigh och odogligh vttmark, temmeligit mulebeet ihopa
med om liggiande gårdar, Wist prestegård, Wästantorp, Gräß worffwa, Karßnäß, Ringßnäß, Labbenäß och
Seelesätter. God hårdwallß engh, gott fiskiewattn nedan för giärdet i Hittuströmmen. Ähr och denne skatte-
gård egandhe till en vttjord vtti Wästantorp belägen, ähr en och en halff stångh, kan vtt sååß till 1 tunna
och 16 cappar. Haffwer inga quarnastellen. Heela hanß vttsädhe ähr 24 tunnor, 12 cappar. Höö aff
engiar, hagar och giärdzrenar 50 laß.


Lundby i Gredbo sochen ähr wijd denne tijden bebodt aff twenne åboer. Haffwer prestegården ibidem
inne med dhenne gårdz ägor en tredingh i åker, engh, skogh och vtt mark, huilken seieß wara till Greb-
bo kyrkio aff en gammall adelß man i för tijden förährtt wid nampn Gunnarus, huemß donationß skreft
skall wara skriffwen in i Grebbo kyrkia på nodre sijdan och ähr nu alldeleß förblindatt, så att man
den icke mehra läsa kan ähn den första radhen den så vppå ladijn skriffwen ståår: "Ego Gun-
narus in Lundby etc." Finß ei heller denne skrifftß affcopia någonstedeß, antingen i kyrkio bök[r]erna
eller vtti framledne kyrkoherdarß documenter. Ähr till denne gårdh eij synnerligh god vtt mark, skogh
eller mulebeet, weed och fångeskogh, jnga quarnar eller quarnastellen, gott fiskie wattn i siön Ehr-
lången, temmeligh skiön engh. Vttsädhe vppå begge till sammanß i bådhe giärderna ähr 15 tunnor, 16 cappar,
bekomma och höö aff engiar och giärdzreena<r> till 45 laß.


Fogelleeke i Gredbo sochn ähr in enstackat toorp och
haffwer sina seerskilte ägor med wißa råå merken om-
kringh. Haffver stenigh och bärgigh vtt mark, temmeligh
swedieskogh, weed- och fångeskogh, ingen synnerligh engh,
någon engießrödningh, stenigh åker, intett fiskiewattn,
inga quarnar eller quarnastellen. Vttsäde   1 <tunna>   26 <kappar>
Höö                                                8 laß    4 såtar
                                             Specialius.

Explicatio Notarum    Notæ           Vttsädhe                 Höö               Ödeß land
                                                      tunnor    cappar        laß    såttar    tunnor    cappar
Nummer  1                      100           1                             2        4  
                                        101                        26              1        2
                                        102                                          4        6           1             2         

                       Summa                       1           26              8        4           1             2

(Karttext:)

Moras