Sturefors:46-47


(Rubrik:) Huiskereed j Wåhllsberg, Söderby j Landery och Vggletorp j Rystad sochnar.


J Wåhllß bergß sochn och Huiskeredz by ähr en halff gård belägen huilken lyder vnder hanß nådhe högwall-
borne1 her Thuro Oxenstierna till Stureforßa. Haar ingen vtt mark. Byensenß2 häradz mark ähr be-
lägen wid Söderby i Landery sochn, ähr mestedeelß vtthuggen, hanß mulebeet ähr en lijten stenig
haga vttom giärdet belägen, tuwigh hårdwalß engh, huilken aff resandhe folk höst och wåhr
mestedelß vptrampaß och borttskiemmeß, haffwer god bärandhe åker, intett fiskie wattn, inga quar-
nar eller quarnastellen. Hanß vttsädhe på begge åhren kan komma till 14 tunnor, bekommer höö
aff giärdzrenar och engiar till 25 laß.


Söderby i Landery sochn ähr wijd denne tijden bebodt aff 4 åboer, twå ähra lydande vnder wällborna
fruu Sophia Steenbock till Säby, en vnder wällbördige junker Slatte till Slatteforß och en, huilken
tillförende haffwer warit deelt i tu, vnder högwällborne her Thuro Oxenstierna till Stureforßa.
Ähr denne byß åker temmeligh wäll och högländt belägen, att wattn der höst och wåhr icke någon skada kan
giöra, haffwer och skiön ny vpwuxen swedieskogh, god bärigh hårdwalß engh, gott fiskie wattn vtti
Ehrlången, kundhe och finnaß legenheet att byggia quarnar i Söderbysund der måhllßäganden dett så
behagadhe. Denne gårdz vttsädhe öffver begge giärderna med trenne tillhörige små löckior belöper sigh till
47 tunnelandh och 16 cappar, kan och bergaß höö aff engiar, teppor och giärdzrenar till 79 laß


Vggletorp haffwer ingen synnerligh vttmark vttan
en deell i Skiärkindz häradz skoogh i Skiärkindz
sochn belägen huilken kan wara dogligh till weed
och fångeskogh, haffwer temmeligh skiön åker
och engh, mulebeet i giärderna och i hagen noterad
numero 105. Jntet synnerligit fiskie wattn annat ähn
vtti åån, som löper neder medh gårdzenß engiar
huarest man kan om wårtijden fånga några små
giäddor. Och kommer denne åå vttur Haleby
siön, löper emellan Tornewalla3 och Lillekyrkia
sochnar in vtti Linkiöpingß siön Roxen. Deß
vttsädhe ähr   21 tunna      Höö   33 laß, 7 såtar 


Nummer 2 Quarnegården haar inga vttägor, huil-
kett specialius ähr på hanß gräntz att see aff carta
Vttsädhe         2 tunnor  8 cappar    Höö  1 laß  3 såtar   
                                           Specialius.

Notarum Explicatio                 Notæ           Vttsäde                  Höö              
                                                                  tunnor    cappar        laß    såtar   
Nummer  1                                  100          11                            2        3
                                                    101          10                            3        4          
                                                    102                                         12    
                                                    103                                          6
                                                    104                                         10
                                Summa                         21                           33       7


Nummer  2                                  100           1                             1        3
                                                    107                       24         
                                                    108                       16
Quarnar                                         A       

                                Summa                          2           8                1        3  


(Karttext:)

Scala vlnarum.