Sturefors:48


(Rubrik:) Winberga och Födekulla j Styra sochn.


Winberga by i Styra sochn belägen ähr wijd denne tijden bebodt aff 4 åboer, twå hela gårder, högwällborne
her Turo Oxenstiernaß 1/2. Cronanß och en heell wällborne fru Brijta Kurkß till Helliöö, saligh her
Gabriell Oxenstiernaß effterlåtne enkiefruuß. Haffwer dhenne by mechta skiön wäll belägen och wijd åker
god engh, men mestedeelß tuwigh, jngen synnerligh timberskogh, små- ny vp wuxen skogh vttom kringh en-
gien och giärderna, tienligh till swedh, jntet fiskie wattn, jnga quarnar eller quarnastellen, gott mulebet,
jngen engieß rödningh, begge deße gårdarß vttsädhe på bådhe åhren belöper sigh till 64 tunnor  9 cappar,
kunna och bekomma höö aff engiar och giärdzrenar, tillhoopa 100 laß.

Notandum: ähr och vppå denne byß vttmark för någon tijd sedan begynt och vptagit itt torppestelle,
ähr bliffwit kallat Födekulla, till huilket inga flere vttägor ähr ähn åboen der sammastedeß med boll-
byenß consens och godha willia haffwa kan, lyder till hans nåde högwällborne herr Thuro Oxenstierna. Haffver
sandjord i sin åker, ähr belägit i åkerskiffte med en croneiord, äger hans nåde herrenß, ex carta noterat numero 1, twedelar
och cronetorpet tredingen i åker, engh och andra adjacentier, noterat på charta numero 2. Temmeligit mulebeet
vppå bya marken der om kringh belägen, jntet fiskiewattn, legenheet att låtha byggia en lijten
squaltequarn i becken som rinner nedan för deraß åker.

                                                                 Specialius.Explicatio Notarum                            Notæ          Vttsädhe                  Höö              
                                                                             tunnor    cappar        laß    såtar   
Nummer  1                                             100          4                              2        3
                                                               101          1             8               1         
                                                               102                         2    
                                                               103                                          4
                                                               104                         6                         2
                                           Summa                         5            16              7        7


Nummer  2 äger trediedelen i alla hägnar 100          2                              1        1 1/3
                                                                101                       18                         2 1/3         
                                                                102                        1                          1
                                                                103                                          2
                                                                104                        9                          1    
                                           Summa                         2            28               3        5 1/2  


(Karttext:)

Scala vlnarum.