Sturefors:49


(Rubrik:) Tinnetorp j Loffta sochn.


Tinnetorp i Loffta sochn haffver inga vtt ägor, intet mulebeet, leijer beteß mark och fånge skogh aff sina gran-
nar Hasleby, Elgenäß och Giögsta, temmeligh god engh, leijer fiskie wattn i Saltsiön vtti näst liggiande
hampnar, huilka lyda till dhe barn som ähre ägandhe till Kurumßnäß i Trysim sochn aff gambla Gyllen-
stiernorna på Fogelwijk. Haffwer ör-, leer- och swartmylla i sin åker, hela hanß vttsädhe ähr 9 tunnor, 22 cappar,
bekommer höö aff engiar och giärdzrenar till               31 laß, 4 såttar

                                                                 Specialius.


Explicatio Notarum                            Notæ         Vttsädhe                  Höö              
                                                                             tunnor    cappar        laß    såtar   
Nummer  3                                             108          5            20              2
                                                               109          4                              6         
                                                               110                         2                         4    
                                                               111                                          8
                                                               112                                         11
Denne engh lyder till Huittinge vnder         113                                          4 
cronan, äger numerus 3 tredingen                   
                       
                                           Summa                         9            22             31       4


(Karttext:)

På denne sijdan ähr wällborna
fruu Sidoniæ Mannersköldz
engh på Hasleby