Sturefors:50-51


(Rubrik:) Rotorp j Tiusts häradh och Giällsrums sochn


Rootorp ähr belägit i Tiustz häradt och Giällßrumß sochn, haffwer bergigh och stenigh vttmark,
gott mulebeet, temmeligh engh, god engießrödning, gott fiskie wattn, quarn och quarnestellen, hela
hanß vttsädhe kan belöpa sigh till      10 tunnor    18 cappar    Höö    39 laß    7 såtar  

                                                                 Specialius.


Explicatio Notarum                           Notæ          Vttsädhe                  Höö              
                                                                             tunnor    cappar        laß    såtar   
Nummer  1                                             100          4             8               2        3 
                                                               101          6             6               3        4         
                                                               102                         4               1    
                                                               103                                         10
Ähr en hårdwalß ängh, äger denne nu-     104                                          6    
merus 1 twedelar och Bråßtorp tredingen
Ähr och en hård walß engh, bytt i tre de-  105                                          4  
lar, en Rootorp, en Bråstorp och en Fryggetorp
Hårdwalß höslagh, brukaß aff numero 1   106
och 2 i Kiönserum, fol. 33
Sank eng, ståår höst och wår full med       107                                          9   
wattn, brukar numerus 1 allena in till bäcken
                                           Summa                        10            18             39      7


Rootorpß rågång med deß innegrenttzandeß nåboer begynneß wiid en granlund neder wijd siön,
noterad littera γ, och sträcker sigh samma rågångh öffver skogh och bergen till itt wist råd som ståår
vtti bland bergen, noterad litera æ, och skillier han icke allenast Rootorpß och Bråstorpß ägor
ifrån omliggiande grannarß, vttan och ähr häredzskilnaden emellan Tiust och Östergiöttlandh.
Sedan sidan der ifrån till en annor rå som står lijtet offwan för moraset vtti en steen rößia,
ähr noterat på karta med litera ß; der ifrån twertt öffwer kiärret till en steen som står strax
i kiärbrunan vnder itt högt bergh, noterad litera δ och wijsar samma steen till itt annatt råå len-
gre vp i skogen, ex carta ε; denne rå linia går mitt öffwer en lijten siö in vtti skogen belägen
och åttskillier Rootorpß, Swaltorpß och Kiönserumß ägor åth, jfrån litera θ och neder i siön
till litera T och ähr på ene sijdan Rootorpß och på andra sijdan Kiönserumß ägor.


                Notarum Explicatio                          

A      ähr itt moras huilkett kan vprödiaß till engh och ähr belägit emellan engen 105 och
         104.
B      ähr itt nederhuggit swed om huilket ähr träta emellan Rootorp, Bråstorp och deraß gran-
         nar som dett häffdat och brukat haffwa.
C      ähr itt moras sanckt och fult med små wattn groopar och seijeß wara rudar vttj, kan och
         detta moras tiena till hööslagh.
D      haffwer tillförendhe waritt torppestelle och åbor vppå, men nu ödhe och ligger för fäfoot
E       ähr itt swed och ähr huggit aff offwan beskreffne gårdz grannar, om huilket en twijst ähr
F       ähr itt moras in i engen 104 belägit, kan vprödiaß till hööslagh.
G      ähr itt besatt torp och giör dagßwerken till Rootorp.
H      ähr och itt torpestelle, haffver wid paß itt tunne land åker och brukaß med Bråßtorpß samptycke.
I        ähr itt åhlefiskie bygdt aff kyrkioherden i Åttwee sochn, haffwer till förendhe waritt bru-
         katt aff Rootorp och Bråstorp.
K      ähr och itt åhlefiskie och brukaß aff numero 1.


(Karttext:)

Moras
Moras
Moras
Båått siönn1
Scala v<lna>rum.

1 namnet svårt att läsa i skarven mellan sidorna