Sturefors:52-53


(Rubrik:) Kiönserum j Tiust häradh och Giälsrums sochn.


Kiönserumß by ähr wijd denne tijden bebodt aff twenne åboer, haffwa stenigh och bergigh vtt-
mark, temmeligh god engh, ingen engieß rödningh, någott fiskie i siön som ligger nedan för hemä-
gorna, gott åhlefiskie i åån som löper emellan trenne siögar, Swalgen, Lille siön och Bååttsiön, miöll-
quarn i samma bäck huilken gåår mest hela åhret, kunde och finnaß legenheet att byggia en sågequarn
i samma ström, god timberskogh, gott mulebeet i hagarna noterade numeris 103 och 105. Vtti 105 ähr bygdt
itt lijtett hybbell, noterat vppå karta L, huilken plaß kunde wara tienligh att plantera en torpare vppå
vthan boohllbyenß skadha. Finß och vppå denne byeß äghor feeta flog eldz* trän vp i bergen huar vt aff de
bruka att brenna tiära och försekia henne till Westerwijk, der igenom dhe sin skatt affleggia, ähre
och ägandhe till en engh emellan Swaltorp och sundhet belägen som seijeß vrminneß haffwa legatt till
denne by, noterad 106, fol. 54. Kan bergaß höö till 12 laß. Hela byenß vttsädhe ähr 16 tunnor.
NB: ähr och en engieß teegh in vtti Rootorpß engh belägen, noterad numero 106, fol. 50, huilken och ähr vr-
minneß häffwdader till dhenne by. Kunna bekomma höö aff hem-, vttengiar, hagar och
giärdzrenar till        47 laß    1 såt  

                                                                 Specialius.


Explicatio Notarum                             Notæ          Vttsäde                    Höö              
                                                                               tunnor    cappar        laß    såtar   
Nummer  1                                               100          3             8               3 
                                                                 101          4             24             2        5         
                                                                 102                                         10       7
En beteß haga                                            103
                                                                 104                                          3 
En hårdwalß engh, finneß affrijtat fol. 54,      
noterad numero                                        106                                          6
En engiehump, ståår höst och wår full med
wattn, ähr affrijtat fol. 50, noterad numero 106
                                               Summa                       8                             28


Nummer  1                                               100          3             8               3 
                                                                 101          4             24             2        5         
                                                                 104                                          3
En beteß haga                                            105
                                                                 106                                          5
                                                                 107                                          7      
Hård walß engh, fol. 54 affrijtat,      
noterad numero                                         106                                         6
En engieteegh affrijtat fol. 50,
noterad numero                                         106                                         2        4 
 
                                               Summa                       8                             29       1 
(Karttext:)

Bååtsiön
Scala vlnarum.