Sturefors:54-55


(Rubrik:) Swaletorp och Sundh j Giällsrums sochn


Swaletorp i Tiust i Giällßrumß sochn, ähr wijd denne tijden bebodt aff twenne åboer, numerus 1 högwällborne
herr Thuro Oxenstiernaß och numerus 2 kommer cronan till, äger numerus 1 twedelarna och numerus 2 tredingen i bymåhll,
haffwa stenigh och bergigh vtt mark, ingen swedieskogh, kan finnaß någon timberskogh vtti bergßgreffworna, dock kan
man dett icke der vtt bekomma; orsaken ähr dee stora bergß myckenheeter, att man icke kan med några cre-
atur komma effter dett, ähr och vtti deße bergß greffwor att bekomma temmeligh skiön tiäru weed, aff huilken
de bruka att brenna tiära, huar igenom dhe kunna sina vttlågor1 aff leggia nähr sädhen slår dem feelt.
Haffwa temmeligh skiönt fiskiewattn i Swalgen, ähr och en siö, Empten wijd nampn, en halff mijll ifrån
denne gård belägen, huarest dhe leija vattnet aff dem dher vtti ägandhe ähre, och fångaß der mechta skiön sijll
och sijke lögor. Haffwa intet synnerligit mulebeet, god bådhe hårdwallß och kiär ängh, skiöna beteßhagar, hela vtt-
sädet på begge åhren numeri 1 ???, 9 tunnor och 12 cappar.   Höö   38 laß    7 såttar
Kan och i skogen wester nor ifrån byen vtaff itt kiär bekomma höö till   7 laß.
                                                                 Specialius.


Explicatio Notarum                             Notæ          Vttsädhe                   Höö              
                                                                               tunnor    cappar        laß    såtar   
Nummer  1                                               100          4             8               3        4
                                                                 101          4             24             2        7        
                                                                 102                         8               1        4
En humblegårdh                                         103
                                                                 104                         4
                                                                 105                        14              14
                                                                 108                                          5           
En hårdwalß engh, brukaß aff numero        106                                          12     
                                               Summa                       9            12              38      7


Sundet, noterat numero 3, haffver äffwen sådan legenheet effter proportionen med vtt mark, tiäru brän-
ningh, mulebeet, swedie skogh, engh, engießrödning och fiskiewattn som numerus 1. Notandum att vtaff
dhe höga bergen som liggia offwan för gården plägar gemenligen om wårtiden neder falla
mycket wattn nähr snöen smelteß och giör dhem mycken skadha vppå sädhen.
Vttsåår numerus 3 vtti 
                                                                 Notæ          Vttsädhe                   Höö              
                                                                               tunnor    cappar        laß    såtar   
                                                                 110          2                              2        4
                                                                 111          1             8               1        6        
                                                                 112                         16
                                                                 113                         4                         4 
                                                                 114                                          3
                                                                 107                                          6
                                                                 109                                          2          

                                               Summa                       3            28              15      6

 
(Karttext:)

Lacus Swalgen
Lillesiön
Scala vlnarum.

1 D.v.s. utlagor