Sturefors:56


(Rubrik:) Råberga j Loffta sochn.


Råberga by bebooß wijd denne tijden aff twenne åboer, numerus 1 högwällborne herr Thuro Oxenstiernaß
och numerus 2 vällborne Jesper Anderßonß effterlåtna enkiefruuß; haffwa ingen dogligh vttmark vthan full med berg
och steen, temmeligh engh, ingen engieß rödningh, mulebeet inom hank och stöör och emellan bergßgrefwor-
na god bärigh åker, dok vnder stundom förderffwaß aff dett wattn som faller neder vttur bergen. Jntet
fiskiewattn, inga quarnar eller quarna stellen. Någon wede skogh, leijer timberskogh, hela hanß vttsädhe
belöper sigh till      12 tunnor, 4 cappar      22 laß höö, 4 såttar


Notarum Explicatio                             Notæ          Vttsädhe                   Höö              
                                                                               tunnor    cappar        laß    såtar   
Nummer  1                                               100                         24             2        4
                                                                 101          6             12             3        4        
                                                                 102          5                              4
                                                                 103                                          6
En sank engiehump äger denne by med      104                                          2        4
Hycklinge tredingen            
                                                                 105
En beteß haga, lyder till numero 2              106
Vtti denne engh äger Råberga by med        107                                          4  
Nårßa böarna
                                               Summa                       12            4              22      4


Numerus 2 har lijka deell med numero 1                    12            4              22      4

 
(Karttext:)

Scala vlnarum.

1 D.v.s. utlagor