Sturefors:58-59


(Rubrik:) Stensta hoffläger j Rooslagen och Karss kyrckia sochnn beläget.


Steenstadh hoffläger ähr belägit i Roßlagen i Karß kyrkia
församblingh och bebooß wijd denne tijdhen aff 3 åboer och 1/4
brukaß till hoffwet. Haffwer god bärigh åker och engh, ingen
vtt mark, något mulebeet vtti bergßgreffworna, ingen swedie skogh,
gott fiskiewattn i Broosiön och i åån som löper igenom byensenß
engh med kräffweter och annan små fisk. Jnga quarnar eller quar-
na stellen. Heela deß vttsädhe belöper sigh till    97 <tunnor>, 2 <kappar>
Bekomma höö aff engiar, hagar och giärdzrenar till   188 laß, 3 såtar   
                                       
Specialius.


Explicatio Notarum     Notæ          Vttsädhe              Höö           Ödeß åker             
                                                       tunnor    cappar   laß    såtar   tunnor  cappar
Nummer  1                       100          9                         2
                                         101          6                         1        4        
                                         102          5                         1
                                         103          1             8                    4
                                         104                         8
En beteß haga                    106
Tuffwigh hårdwallß engh    108                                     14 
                                         109                                     24
                                         115                                               2          2         8
                                         116                                      2       4
                                           A
                        Summa                     21           16         45      6          2         8


Nummer  2                       100          9                         2
                                         101          6                         1        4        
                                         102          5                         1
                                         103          1             8                    4
                                         104                         8
                                         105          1             8          1
                                         108                                     14
                                         109                                     24
                                         115                        18
                                         116                                      2       4                 
Beteßhaga                         119                                               6
Humblegårdh                       B
                        Summa                     23           10         47      5


Nummer  3                       100          9                         2
                                         101          6                         1        4        
                                         102          5                         1
                                         103          1             8                    4
Beteßhaga                         107                                               6
                                         108                                     14
                                         109                                     24
                                         110          1             8                    4
                                         115          1            24                   2
Beteßhaga                         118                                               4
                                         116                                      2       4
Beteßhaga                         120  
                        Summa                     25            8          46      6


Nummer  4                       100          9                         2
                                         101          6                         1        4        
                                         102          5                         1
                                         103          1             8                    4
                                         108                                     14
                                         109                                     24
Skoghgången beteßhaga    111                  
                                         112                        20                   6
                                         113          1           
                                         114                         4           1
                                         115                        20                             1         4
                                         116                                      2       4
Beteßhaga                         117                                      1                
Till vtt marken ähre de       121 
lijka dellachtige
                        Summa                     23           20          48     2        1         4En vttiord äger numerus 1 vtti Carllö-
sa östre giärdet, vtt sååß                    1             8
J norre giärdet                                                  28


(Karttext:)

Broosiön
Scala vlnarum.