Sturefors:6


(Rubrik:) Wreeta och Tägneby byar och Tooketorp i Wist sochn.


Wreeta by besittia wijd dhenne ti-
den tuenne åboer, haffwa vttmark och
mulebeet effter nödtorfften, god engh,
ingen engeß rödningh, ingen swedie skogh,
någoth fiskie wattn vthi åån som kom-
mer vthur Ehrlången och löper in i
Roxen, bekomma höö aff giärdzrenar,
hagar och engen till                        48 laß
Vthsädhe på heela byen                 23 tunnor, 16 cappar 

                      Specialius.


Explicatio Notarum                       Notae         Vthsädhe                   Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såthar  
Nummer < >                                     100           6            1                4       
                                                          105           5            24              1        6
                                                          106                                                     4
                                                          107                                           1       
                                                          108                                           18     
                                          Summa                      11          24              25      2


Nummer < >                                     100           6                              1        4
                                                          105           5            24              1        6
                                                          106                                                     4
                                                          107                                           1
                                                          108                                           18   
                                          Summa                      11          24              22


Tooketorp ähr en
en stackat gårdh, ligger
i giärdzlagh med sielf-
wa booll byen. Haffwer
ingen vthmark, fånge-
skogh eller mule beet
mer ähn boollbyen
honom god willeligen
effterlåter.
Vthsåår                                                               9            28
Bergar höö aff giär-
den, hagar och en-
gien till                                                                                                 17      6
                      Specialius.


Nummer < >                                     100           4            20              1        2
                                                          101           5            8                          6
                                                          102                                           1        2
En beteß hage                                     103                                           2
                                                          104                                           12   
                                          Summa                      9            28              17      6(Karttext:)

På denne haff<v>a vtt
På denne sijdan Nårreberga ägor.
På denne sijdan Tegneby ägor.
Scala vlnarum.