Sturefors:60-61


(Rubrik:) Resslingeby och Jerssiö quarnn gård j Karss kyrckia sochn.


Reßlingeby by ähr bebodd wijd dhenne tijd aff 6 grannar, twenne lyda vnder högwällborne her Thuro Oxenstiernaß
hoffläger Steenstad, en högwällborne salig greffwe Leonardt Torstensonß frelse bondhe, dhe andre fyra ähre
vnder hanß exellentz greffweskap i Rooslagen förlänte. Och finneß till dhenne by ingen vttmark, intet
synnerligit mulebeet, temmeligh god åker, engien huilken ähr nedhan för Östregiärdet belägen ståår mestedeelß höst
och wåhr full med wattn, haffwa intet synnerligit fiskiewattn annat ähn i dhen åån som rinner igenom denne byeß,
Steenstaß och Callösa engiar neder i Broosiön, haffwa och quarn och quarnastelle men nu intet hålleß vijd macht,
haffwa och aff byensenß vtt mark inhägnat små wreetar huilka dhe haffwa vpbrutit till åker och ähre
på nestfölliandhe pagina affrijtadhe och med numeris 100, 101, 102, 103, 104, 105 noteradhe och huru the effter situatio-
nen ähre belägne affsatte. Vttsåå i begge giärderna i huilke dhe med sina grannar haffwa åkerskiffte bådha till-
hoopa    16 tunnor, 6 cappar. Bekomma höö aff engiar, hagar och giärdzrenar huardera åhrligen 32 laß.
Specialius huad dhe i åkerwreeterna kunna vttsåå.


Explicatio Notarum     Notæ          Vttsädhe              Höö           Ödeß åker             
                                                       tunnor    cappar   laß    såtar   tunnor  cappar
Nummer  1                       100                         16                  1
                                         101          1             12        1        2        
                                         102                         24                  6
                        Summa                      2             20        2        1


Nummer  2                       103          1             4                    4
                                         104                        14        
                                         105          1                                   2
                        Summa                      2            18                   6


Jiärsiö quarngårdh, nummer 3, ähr belägen i åkerskiffte medh Söder Jersiö by, haffwer ingen synnerligh vttmark, mulebeet till
hoopa med sina grannar, haffver temmeligh godh engh, ingen engießrödningh, miöll quarn som gåår åhr och dagh.
Gott fiskie wattn i åån och Jerkenß siö. Aff byensenß vtt mark haffver han intagit och inhägnat wreetar, huil-
ka han några brukar till åker och några till beteß hagar. Finnaß på nästfölliandhe pagina affrijtadhe
effter situationen affsatte och dheraß quantiteter och qualiteter här vnder beskreffne. Mestedelß öhrjord i alla wre-
tarna. Vtt såår i alla trij giärderna tillhoopa i åkermålet med sina grannar 4 tunnor och 11 kappar, bekommer
höö aff engiar, hagar och giärdzrenar till      25 laß, 4 såtar.
                                                                                           Specialius.


Explicatio Notarum             Notæ          Vttsädhe              Höö           Ödeß åker             
                                                               tunnor    cappar   laß    såtar   tunnor  cappar
Nummer                                   106          1             16                  2
                                                 107                                     2
En ny vptagen haga aff gammalt  108                                    1         4          1         12             
swedielandh tienligh till åker       
                                                 109          1                                    3
En sank beteß haga                    110
                                                 111          1             10                   4
Beteß haga                                112
Miöllquarnen, noterad littera       B          

                                Summa                      3             26        4        5          1         12


(Karttext:)

Lacus Jerken
Scala vlnarum.