Sturefors:62-63


(Rubrik:) Aspesund, Boole och Nårre Margiums by j Söderby sochn.


Aspesundz by ähr wijd dhenne tijden bebodd aff 6 åboer, aff huilka dhen söderste gårdhen näst siön
belägen lyder vndher högwällborne herr Thuro Oxenstiernaß hoffläger Steensta. Haffwar i åker, engh, vtt mark och
andra lägligheeter 4 öreß landh med sina grannar i byemåhll, temmeligh godh engh, ingen engieß rödningh,
gott fiskiewattn i Broosiön och i åhn som löper igenom byenß engh emellan twenne siögar, ingen syn-
nerligh dogligh vtt mark eller mulebeet, någon wedeskogh, fångeskogh eller timberskogh, haffwer leeriord med ör
beblandhat i alla åkrar, inga quarnar eller quarnastellen, belöper sigh hela hanß vttsädhe i giärderna
och på twenne små wreetar aff vtt marken vpbrutne till           8 tunnor, 16 kappar   
Kan och bekomma höö aff engiar och giärdzrenar till             25 laß,  7 såtar        

Boole i Söderby sochn belägit ähr wijd dhenne tijd bebodt aff en åboe, haffwer åkerskiffte med Södhre
Mariiumß by i alla hägnar, dheß för vttan haffwer han inhäffdat och instängt wreetar aff vttmarken och
nåhr gårdhen belägne huilka här nedan före aff rijtadhe ähre, huilka han somblige brukar till åker land
och somblige, dhe som sanke ähre, till hööslagh. Vttmed byensenß södhre giärdhe haffwer han instengt en
haga huilken kallaß Tulthägnan, kan bergaß till 6 laß höö; strax dher nedhan före in emott
Wågsiön haffwer han och vprutit en åkertäppa och kallaß Hakestuffwu wreeten, kan der vtt sååß
1 tunna, 16 cappar, vttmed siön något fiärran ifrån gårdhen ähr en kiärängh belägen och kallaß Kyrkiaru-
dan, kan bergaß höö till 20 laß. Någott lijtet der ifrån vp i skogen haffwer han och en engie hump
ingiärdat aff byensenß vtt mark, kan der berga höö till 3 laß. Dheße ähre hanß seerskilte ägor och
hägnar vttom byenß byaskiffte och måhll. Haffwer temmeligh skiön vtt mark med wede-, fånge- och nödtorf-
tigh timberskogh, gott fiskie wattn i Wågssiön. Jnga quarnar eller quarnastellen, gott mulebeet, vttsåår
till hoopa med sina grannar i begge giärderna till   4 tunnor, 16 cappar   Bekommer och höö aff engiar och
giärdzrenar på sitt skiffte i byen till 35 laß. Hanß särskilte hägnarß vttsädhe belöper sigh till 5 tunnor, 12 cappar
Höö    39 laß, 7 såtar  
                                        Summarum                Vttsädhe    9 tunnor, 28 cappar  
                                        Höö                                           74 laß        7 såtter
                       Specialius  huad han i hägnarna nämbst1 gården belägne kan vttså och höö bekomma i huardera
                           för sigh.       


Explicatio Notarum     Notæ          Vttsädhe              Höö                       
                                                       tunnor    cappar   laß    såtar  
Nummer  1                       100          1             8
                                         101                         24       
                                         102          1             4
                                         103                                    10
En beteß haga                    105
                      
                        Summa                      3             4         10


Norre Marijumß by ähr wijd dhenne tijd bebodt aff tränne åboer, 3 öreßlandh lyder vndher högwällborne
her Thuro Oxenstiernaß gård Steenstadh och 13 öreßlandh ähr skatteiordh och ähr vnder salig greffwe Leo-
nardt Torstensonß greffweskap förlähnt. Haffwer temmeligh god vttmark, weed- och fångeskogh, godh eng,
ingen engießrödningh, gott mulebeet, jntet fiskiewattn, inga quarnar eller quarnastellen, ähr ägandhe till offvan
affrijtadhe åkerwreet, noterad numero 104. Kan dher vttsåå 24 kappar. Vppå nästfölliandhe bladhet och pagina
ähr en engießwreet inhägnat och affrijtat vtt med Marijumßtorpß åker wreetar, lydandeß vnder dhenne
Marijumß bondhe, kan der vppå bekomma höö 6 laß, ähr noterad numero 102. Jtem en åkerwreet, kallaß Nor-
hagen, ähr noterad numero 103, kan vttsååß till 1 tunna. Heela hanß vttsädhe i beggie giärderna och bådhe wre-
tarna belöper sigh till                                                7 tunnor, 24 kappar
Höö aff engiar, hagar och giärdeßrenar

                                                                               48 laß, 6 såtter

(Karttext:)

Scala vlnarum. 

1 D.v.s. närmast