Sturefors:64


Marijumß torp ähr belägit på Norre Mariumß byeß haffver ingen vttmark mehr ähn boollbyen honnom tillå-
ter, intet fiskie wattn, synnerligh engh, temmeligit mulebeet vppå byamarken dheromkring, hela hanß
vttsädhe ähr 1 tunna, 16 cappar    Höö 4 laß, 4 såtan.
                                                                                     Specialius.


Notarum Explicatio                     Notæ          Vttsädhe              Höö                       
                                                                           tunnor    cappar   laß    såtar  
Nummer  1                                           100          1             6          1 
                                                             101                         10                  2         
Hårdwalß engh, lyder till Marijumß gård 102                         6
En åkerwreet, lyder till Marijum              103          1
Måßigh engh vpp i skogen belägen         104                                     3
äger numerus 1  
                                             Summa                      2             16       10      2 


Kareby by ähr wijd dhenne tijd bebodd aff 4 åboer, twenne, norre och södre gårdarna ähre högwäll-
borne herr Thuro Oxenstierna till Steensta vnder hörige, äger Norregårdhen 7 öreß landh och Södher-
gårdhen 4 öre i åker, engh och alla adjacentier effter öre taalet, jtt skattehemman ähr 8 öre och
den fierdhe gårdhen ähr salig wällborne herr Pädher Baneer vnderlydande, ähr 6 öreß landh. Haffwa ingen syn-
nerligh dogligh vtt mark, fånge- och wedeskogh till nödtorfften, intet fiskie wattn. Haar norre gårdhen aff
byensenß vtt mark jnhägnat twenne små åker wreetar, kan vttså i bådhe tillhopa 16 cappar. En slotter wreet hua-
rest han kan bekomma till 6 laß höö. Södre gårdhen har intagit en lijten åker wreet till 8 kappeland
och en hööhägne till 4 laß höö; till huardera åhret haffwa dhe twenne giärden i sädhe, vttsåår
norre gårdhen i södre giärdet   2 tunnor, 24 kappar, i norre giärdet 2 tunnor, 30 kappar. J östre giärdet 3 tunnor,
30 kappar och i lille giärdet 2 tunnor, 6 kappar. Norregårdzens vttsädeß summa   13 <tunnor>, 14 <kappar>
Bekommer och höö aff engiar, hagar och giärdeß renar till                                     31 laß            4 <såtar>
Södre gården vttsåår i norre giärdet 2 tunnor, 20 kappar, i södre giärdet  1 tunna, 15 kappar, i östre giärdet 2 tunnor,
5 kappar, i lille giärdet 1 tunna, 5 kappar. Södre gårdzens vttsädheß summa         7 tunnor        21 kappa
Höö aff hagar, engiar och giärdz renar                                                                   16 laß            4 såter

                              Summarum på bådhe till hoopa, vtt sädhe 20 lass, 3 cappar, höö    48 laß       

(Karttext saknas)