Sturefors:8-9


(Rubrik:) Norreberga by i Wist sochn.


Norreberga by besitteß wijd denne tijden aff 4 åboer, aff huilka 1, 2, 3 lyda vnder Tureforßa och
numerus 4 vnder Staffsätter, wällbördige junker Jahan Styffwerttz gårdh; haffwa ingen synnerligh vtt-
mark. Sedan såsom dhen skogen som ligger vppå wäster sijdan om byen, huilken aff ållder haffwer
legat till samma by, bleff aff inhährat nembd byen ifrån synat och wällborna fru Sophiae till Säby etc.
bondhe gård, Styffwinge benämnd, tilldömpt anno 1645. Vttsädhe vppå hela byen till 64 tunnor, 17 <kappar>.
Kunda och berga höö aff engiar, hagar och giärdzrenar till 69 laß och 3 såtar. Jntet fiskie wattn, ingen
legenhett till någott torpeställe.

                      Specialius huad huar och en vttsåår effter pro-
                      portionen vthi huartt giärdhe.


Explicatio Notarum                       Notae          Vttsädhe                   Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                         100           7                              4        4       
                                                          101           6             8               2
                                                          102                                           2
                                                          103                                           3      
                                                          104                                           7     
                                          Summa                      13           8              18       5


Nummer 2                                         100           5            16             1         4       
                                                          101           4             4               2        4
                                                          102                                                     6 
                                                          103                                           1        2          
                                                          104                                           3     
                                          Summa                      9            20              9


Nummer 3                                         100           7                              4        4       
                                                          101           6             8               2
                                                          102                                           2        1 
                                                          103                                           1        2          
                                                          104                                           7     
                                          Summa                      13           8              18       5


Nummer 4    Wällbördige Styffwerdz haffwer och en åttingh i dhenne by brede wijd
dhen, dock han lijka äger med numeris 1, 3, belöper sigh hanß vtt-
sädhe tillhopa                                                       18           8              23


(Karttext:)

Scala vlnarum.