Sturefors:Förteckning


Fortächning vppå dhe ekar som
Märßöö tårparn sägher wara
huggna emedhan Anders Olofßon
har waritt widh Hiulstadh,

             nembligen

3   stycken  ekar till båttwärke som
                   högs på  Kooholm
2  
stycken  torra till andherstänger
3   stycken  dito till wedh
3   stycken  vppå Märsöön till weedh
3   stycken  vthi Oxsehagan som ähra
                   kull gångna aff elldh
1   stycken  tor huggin till andherstänge
1   stycken  widh grindhen i Skiälby engh
1   stycken  widh Tighel torpa

                   Förledhen winter ähr hug-
                   gitt på Märßöön nembligen

1   stycken  hugin aff Jahan Maßon
                   i Ersta
1   stycken  ek vpå Tijaren som
                   ähr qwistatt aff Erich
                   Andherßon i Walla
1   stycken  på Kooholm huggin aff
                   gårs drängiarna


Promemoria

1. Bestelleß om runnebär och bonor            = bönor?
2. Skaffaß biörke frö i denna ???  

3. Skall trädgårdsmästaren såå ållon,
runnber och andre löffträs frö.    NB

Wreten vnder Hoff huilkin
bonden i Räfvelsta brukar
som lyder under Nyby.

Torparen i Säiaren säier ått
Michel i Skråsta att han hafver
fördt åt Anders Olson Rast
filt täkken dem Anders Olson
lät föra till Råby, huilket nu i
mårmeßa tidhen 73 skedde.


Pro memoria
Torpen som skall byggias

1. Byggeß torp uthi dän vre-
ten som under Hoff är och
nu brukaß till Räfwelstadh.

2. Utiorden som Iohan Göranson
i Bärby brukar.

3. Spögubbens torp och
tageß därtill en akkerlap1
som närmst lägen är.

4. Uthi Räfflösa skogen
straks widh Stömsta tor-
paren.

5. På Tiarn

6. På skilnaden emellan
Brunsholms och min skog

7. På Österudden aff
Mersön.

1 D.v.s. åkerlapp