Suistamo:11-12


(Rubrik:)

Suistamoy pogost, Suistamoy och Koitonsälgä Byer

(Text sid 12:)

Koitonsälgä noterat medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Siu röker och ett ödes hemman,
som Rysshe Presten j Suistamoy brukar för höslagh. Noterat medh
                                  Numero 8.

Denne by, så wäl som flere andra här j Pogosten, haffver skiön vthmarck, medh ängesbottn
swidielandh och annan godh tarffskogh ; (j?) icke theste mindre ähr stoor fattigdom medh
thes åboer. Fiskiewattn och gott skytterie tryter intet, allenast dedt ydkades.
Quarner och quarnestellen haffuer men ey finna kunnadt.
Ey heller nogon ängh. Vthsädhe på all dhes åker som ähr vpbrukadt 10 tunnor 26 cappar. Ödes åker 5 tunnor land.

Föllier Specialius hwadh hwar och een för sigh vthsår, höö bekommer, aff reener och linnder.
och hwadh mehre hwar haffuer att förwaldta.

Explicatio Notarum          nota            Vthsäde                 ödeåker                 höö

                                                        tunnor   cappar      tunnor   cappar         Lass   såtar

Numero 1.
                  Summa   

Numero 2.
                Summa

Numero 3.
                Summa

Numero 4.
                Summa

Explicatio Notarum          nota            Vthsäde                 ödeåker                 höö

                                                          tunnor   cappar      tunnor   cappar         Lass   såtar

Numero 5.
             Summa

Numero 6.
             Summa

Numero 7.
             Summa

Numero 8. gammalt öde land
             Summa


(Text på kartbilden:)

tienligit åker

tienligit till åker

tienligit till åker

leriordh

Åkeriord

moiord

moiord

Koitonsälgä Jerffui Lacus

Sand

Sand

lind

moiord

Scala ullnarum