Suistamo:13-14


(Rubrik:)

Suistamoy Pogost, Ämäjärffwi och Läppäsyriä Byer

(Text inom ram:)

Ämä Jerffui by, noterat medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. wedh denne tijden tolff röker och tree öde boostellen, noterade
medh Numeris 13. 14. 15. som brukas aff en och annan för hööslagh. Haffuer godh vthmark, medh ängesrödningh och
swidieskogh. Jngen ängh, inga quqrner eller quuarnestellen, Fiskiewattn till nödtorfften. Vthsädhe på heela byen j vpbru-
kat åker-24 tunnor 20 cappar Landh. Öde och igenlagd åker -7 tunnor 4 cappar landh. Höö aff giärdzreenar och linnder till 8 lass.

Läppäsyria noterat medh numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Elloffva röker och twenne öde hemman, haffua des lijkes godh vth-
mark medh swidie- och annan tarff skkogh, godh änges bottn, doch ingen ängh, vthan berga sitt foder aff vthmarken till
sin nödtorfft. Jntet synnerligit fiskiewattn. Jnga quarnar eller quarnestellen. Vthsäde j vpbrukadt åker-
- 27 tunnor ödes land 10 tunnor.
                  
                         Specialius
Hwadh hwar och en för sigh, aff desse beskriffne byiar, vthsåår, och hwadh hägnar hwariom och enom tillkommer:

Explicatio Notarum         nota         Vthsäde                 ödesåker                 Höö

                                                         tunnor   cappar    tunnor   cappar     Lass   såtar

Emäjerffvi

Numero 1.
                    Summa

Numero 2.
                   Summa

Numero 3.
                   Summa

Numero 4.
                   Summa

Numero 5.
                   Summa

Numero 6. 7. 8.
                   Summa

Explicatio Notarum         nota         Vtsäde                 ödesåker                 Höö

                                                         tunnor   cappar    tunnor   cappar     Lass   såtar

Numero 9. 10. 11.
                   Summa

Numero 12.
                   Summa

Numero 13.
                   Summa

Numero 14.
                   Summa

Numero 15.
                   Summa

Explicatio Notarum         nota         Vthsäde                 ödesåker                 Höö

                                                         tunnor   cappar    tunnor   cappar     Lass   såtar

Läppäsyria by

Numero 1.
                   Summa

Numero 2. 3. 4. 5. 6.
                   Summa

Numero 7. 8. ödeshemman
                   Summa

Numero 9
                   Summa

Numero 10.
                   Summa

Numero 11
                   Summa

Numero 12. 13.
                   Summa


(Text på kartbilden, till vänster:)

lind

Ämäjerffvi Lacus

Koolskoogh och Moras

Scala ullnarum


(Text till höger på kartbilden:)

Leeriord

leeriord

leeriord

leer- iord

mon

mon

mon

moiord