Suistamo:15-16


(Rubrik:)

Suistamoy Pogost och Rogojärffwi by

(Text inom ram:)

Rogojerffvi by håller wedh denne tijden 25 Röker, hvilka ähro
medh fölliande Numeris noterade 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. och på
andre sijdan aff bladet föllier 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Haffua
skiön vthmark, medh swidie och annan godh tarffskogh sampt än-
ges bottn den godh ähr, allenast att rödiande j acht togos. finnes
och flere quarnestellen jempte den eene miölquarnen som dhe
färdige haffua. Fiskiewattn wattn1 kunna wara till nödtorff-
ten, om dedt tillbörligen achtades. Vthsäde -113 tunnor 26 cappar. Höö-66 lass.

Föllier Specialius, huru myckedt hwar och en vthsår j hwardt giär-
de för sigh, och höö den sammastedes, aff linder och reenar, nähr
medelmåttigh gräswäxt ähr, bekomma kan:

Explicatio Notarum         nota             Vthsäde                   Höö

                                                           tunnor   cappar         Lass   såtar

Numeri   1.}
                2.}
                3.} desse haffua alle lijka deel
                4.}
                5.}
                   Summa

Numero 6.
                   Summa

Numero 7  denne haffuer in widh husen den besta
                   tillfälle till att rödia sigh åker och ängh,
                   så mycket som han will.
                   Summa

Numero 8.
                   Summa

Numero 9.
                   Summa

Explicatio Notarum         nota             Vthsäde                   Höö

                                                           tunnor   cappar         Lass   såtar

Numeri 10. 11. 12. ähro lijka delachtige
                   Summa

Numero 13.
                   Summa

Numero 14.
                   Summa

Numero 15.
                  
de andre ähro affrijtade
på andre sijdan
               
                    Summa
                     

(Text på kartbilden:)

Ler- iordh

lindh

Leer- iordh

lindh

Engh om 9 Lass

Leer- iordh

leer- iordh

Lindh

Roko Jerffui Lacus

Rokojerffui Lacus

Leriordh

Leriordh

Enges bottn

Leer- iordh

Scala ullnarum

(Text kartbilden sid. 16:)

beteshägna

leriordh

lind

Rödningh

Engh


1 wattn upprepas