Suistamo:17-18


(Rubrik:)

Suistamoij Pogost, Rogojärffwi och Kidilä  byer

(Text inom ram, sidan 18:)

Kidilä by noterat medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. består wedh denne tijden aff elloffva röker.
Hafufer godh vthmark, medh änges- och swidie-
landh, sampt annan tarffskogh. Finnes och hardt-
nähr byen oächta Rubiner, dem dhe ymningt vth-
uhr bergsgruffnan bekommma, och sädan åth Ryss-
landh föra och sellia. Jnge quarner eller quarnestellen
intet fiskiewattn, Een ängh 8 lass, widh Haucka-
sälgä folio 23 noterat medh Numero 112. Vthsäde j alles
- 42 tunnor 14 cappar. Höö aff gierdzrenar, linder, heem och
vthängen till 25 Lass.

Specialius:

Explicatio Notarum         nota             Vthsädhe                 Höö

                                                           tunnor   Cappar        Lass   såtar
Numero 1.
                         Summa

Numero 2.
                         Summa

Numero 3.
                         Summa

Numero 4.
                         Summa

Numero 5.
                         Summa

Numero 6.
                         Summa

Numeri 7. 8. 9.
                         Summa

Numero 10.
                         Summa

Numero 11.
                         Summa


(Text inom ram sid 17, upptill:)

Desse effterskreffne Numeri 16. 17. 18. 19.20. 21. 22. 23. 24. 25. Höra och
vnder Rogo Jerffvj by, och ähro aff offvanbeskriffne Commoditeter delachtige

                                  Specialius:

Explicatio Notarum         nota             Vthsädhe                 Höö

                                                           tunnor   Cappar        Lass   såtar

Numero 16.
                         Summa

Numero 17.
                         Summa

Numero 18.
                         Summa

Explicatio Notarum         nota             Vthsädhe                 Höö

                                                           tunnor   Cappar        Lass   såtar

Numero 19.
                         Summa

Numero 20.
                         Summa

Explicatio Notarum         nota             Vthsädhe                 Höö

                                                           tunnor   Cappar        Lass   såtar

Numero 21.
                         Summa

Numero 22.
                         Summa

Numero 23.
                         Summa

Numero 24.
                         Summa

Numero 25.
                         Summa

(Text på kartbilden, sidan 17:)

Lindh

öriord

öriordh

Moras

Lindh

Lindh

Leriord

Engh

Sippola Lambi Lacus

lindh

Lindh

Scala ullnarum

Ridilä Jerffui lacus

(Text på kartbilden, sidan 18:)

Änges bottn

leriordh

Leer- iordh

Lindh

Engh

Leriord

Leer-

beteshägnad

beteshägnad

ler

ler

leriordh