Suistamo:19-20


(Rubrik:)

Suistamoij Pogost, Huntulannemi, Locklansari, Koirinåia, Pittkäranda, Yläuxu, och Alauxu byer

(Text inom ram:)

Huntulannemi noterat medh Numeris 1. 2. 3. och Locklan eller Odolansari noterat Numero 4 ähr alt en by aff 4 röker. Haffuer tämligh godh
vthmark, både till swidielandh och ängesrödhningh, inga quarnar eller quarnestellen gott fiskiewattn j Laduga siön.
Vthsäde öffuer alt-12 tunnor 8 cappar. Höö aff giärdzreenar och lynnder till-9 lass.
Pittkäranda noterat Numeris 5. 6. 7. tree rökar. Haffuer, som månge andre detta Landz innbyggiare, godh swidieskogh och änges bottn, medh
rundligh gräswäxt, bergar och sitt foder aff vthmarken till sin nödtorfft. Jnga quarnar eller quarnestellen. Fiskiewattn
lijka medh andra j Laduga siön. Vtsäde på all dess åker-10 tunnor 6 cappar. Höö aff gierdzrenar och linnder till 8 lass.

Koirinåia öde noterat Numero 8 brukas aff Jmbilaxi by. Vthmarken till swidie, och åkeren till hööslagh, som doch onyttigh ähr, aff
orsak, att vtur den derigenom löpande beken beken1, eller åhn, vpstiger så hafftigh kiöld, att wexsten på åkeren der
aff lijder skada och borttfrys.

Yläuxu noterat medh Numeris 8. 9. 10. 11. och Ala Vxu, noterat 12. 13. ähr alt en by. Haffuer stenigh vthmark ingen ängh, gode
quarnestellen, gott fiskiewattn. Vthsäde öffuer alt-36 tunnor 4 cappar. Höö aff giärdzrenar och ängesstycket på numero 110. till 8 lass.

            Specialius, huru mycket hwar och en aff desse offuanbeskriffne j hwar by för sigh vth-
            sår och höö bekommer:

Explictio Notarum                                      nota           Vthsäde                  ödesåker                  Höö

                                                                                   tunnor   cappar         tunnor   cappar         Lass   såtar

Numero 1. denne kan giöra så mycket åker
                  som han will
                                       Summa

Numero 2.
                                      Summa                   

Numero 3.
                                      Summa  
                
Numero 4. denne ligger på en holmma
                                      Summa       
           
Numero 5. Pittkerandaby
                                      Summa 
                 
Numero 6.
                                      Summa 
                 
Numero 7.
                                      Summa    
              
Numero 8. Koirinåia ödhe
                                      Summa                   

Explictio Notarum                                    nota           Vthsäde                  ödesåker                  Höö

                                                                                 tunnor   cappar         tunnor   cappar         Lass   såtar
Numero 8. Ylävxu
                                      Summa 
                 
Numero 9.
                                      Summa  
                
Numeri 10. 11.
                                      Summa
                  
Numero 12. 13. Alavxu
                                      Summa   


(Text på kartbilden:)               

Scala ullnarum

Leriordh

Laduga lacus. H[u]ntula Salmj

Laduga siön, Lacus

leriordh

lindh

Laduga lacus

Leriord

leer

ler

leer

ler

Leriord

tienligit till åker

Oxu fluvius Grentzen emillan Suistamoy och salmis Pogostar

Sand- iordh

Sandhiordh

Sandh

Laduga Siön, Lacus


1 beken upprepas och därefter överstruket