Suistamo:23-24


(Rubrik:)

Suistamoij Pogost Haukasälgä, Mursula, Syschoua och Naumas Byer

(Text inom ram:)

Hauckasälgä noterat medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. och Mursula noterat 9. ähr
alt en by till samman nijo röker. Haffua goda omäghor, nyttigh vthmark
till äng-och swidie landh, gott fiskie wattn j Ladga siön, inga quarnar
eller quarnestellen. Vthsäde på all thes åker-33 tunnor 4 cappar. Höö aff
gierdzrenar, Linder Ängiar och hagar till  -74 lass.

Syschoua 2 enne små boostellen haffua lijka omähgor medh offvanbe-
skriffne Hauckasälgä by. allenast denne haffua een godh miölquarn
som intet tryter wattn hwarken winter eller sommar. Vthsäde
på begge hemmanen-4 tunnor 14 cappar. Höö sex Lass. byen noterat medh
Numeris 10. 11.

Naumas noterat Numero 12. En gårdh allenast. Haffuer bergh- och stenigh vthmark,
Een squalttquarn som haffuer wattn till gångh allenast höst och wåhr.
tämiligit gott fiskiewattn. Vthsäde öffuer alt 9 tunnor 8 cappar. Höö till 6 lass.

             Specialius

Explicatio Notarum               nota                Vthsäde                    Höö

                                                                 tunnor   cappar          Lass    såtar

Numero 1. Hauckasälgä
                              Summa

Numero 2.
                              Summa

Numero 3.
                              Summa

Numero 4.
                              Summa

Numero 5.
                              Summa

Numeri 5. 6.
                              Summa

Numero 7.
                              Summa

Numero 8.
                              Summa

Numero 9. Mursula
                              Summa

Syschoua by
Numero 10.
                              Summa

Numero 11.
                              Summa

Numero 12 Naumas
                              Summa

(Text på kartbilden:)

leeriord

ler

Lind

ler

ler

ler

ler

ler

Syschoua Jocki fluvius

lindh

Hårdwalls ängh

mo

mo

mo- iord

Hårdwallz ängh

Mursula Laxj

Laduga lacus

Scala ullnarum

(Text på kartbilden sid 24:)

Engh

En rysk gammal heligdoms cappell

Jmbi Laxi

Laduga lacus

Moras