Suistamo:25 -26


(Rubrik:)

Suistamoij Pogost, Imbilaxkyrckia Mustoila- och Åsikalansälgä eller Säppälänsälgä byer.

(Text inom ram:)

Mustoila by 5 röker, noterade medh Numeris 11. 12. 13. 14. 15. Haffuer ingen synnerligh ängh eller
dugligh vthmark. Ett squalttquarnestelle, som kunde haffua wattn till gångh höst och
wår allenast. Fiskiewattn j Ladga siön som han best gitter. Vthsäde 22 tunnor 24 cappar. Höö 15 lass.

Jmbilax nota: 1. 2. 3. 4. Ryske kiyrckians, Prestens, Diakens och Klockarens landh
och gårdar. Vthsäde å ty allo -13 tunnor. Höö aff giärdzreenar och linnder till 14 lass.

Åsikalansälkä eller Säxpänsälkä noterat 5. 6. 7. 8. 9. Vthsår j alles på all sin åker-14 tunnor 26 cappar
bekommer och höö aff gierdz lind och reenar till 15 lass.

Numero 10. Ähr giffuidt till Prestegård, och des åker till pastorat prestenom, för
den finske och Lutherishe församblingen.

Alle desse haffua trångh och stenigh vthmark. Inga quarnar eller quarnestellen. Jngen ängh
eller änges rödningh på nägden. J Ladga siön står dem fritt att fiskia.

Föllier specialius å desse offwanbeskriffne byar, hwadh hwar för sigh vthsår, och hu-
ru mycket hwar haffuer rätteligen att possidera:

Explicatio Notarum                                     nota             Vthsäde                    Höö

                                                                                      tunnor   cappar         Lass   såtar


Mustoia by
Numero 11. 12.
                            Summa

Numero 13.
                            Summa

Numero 14.
                            Summa

Numero 15.
                            Summa
__________________________  

Jmbilaxi by
                                                     { Ryska kiyrckones landh      104
Numero 4     Ryska Prestebolet    { dette ähr kiöpt der till          105
                                                     { än Prestenom tilldeelt          111
                                        X......... { detta öde brukar han och    115

                            Summa


Numeri 1. 2. 3. Haffwer fordum waridt ett hemman
                                           


                                                    Summa

Explicatio Notarum                                     nota             Vthsädhe                    Höö

                                                                                      tunnor   cappar         Lass   såtar

Åsikala- eller Sappensälgä

Numero 5.
                            Summa


Numeri 6. 7. alt ett
                            Summa


Numero 8.
                            Summa


Numero 9.
                            Summa


Numero 10. det Luterishe Prestebohledt
                          


                                         Summa

(Text på kartbilden:)

lind

tienligit
till
åker

Leriord

Swarttmylla

leriord

Swartmylla

leriordh

Lind

Lermylla

lindh

ler

lindh

ler

lindh

ler

ler

lindh

ler

ler

Jmbilaxi lacus

Leriord

Ler

Leriord

Scala ullnarum