Suistamo:27-28


(Rubrik:)

Suistamoij Pogost Mässäkylä, Hättilänsälgä, och Hunnokanniemi byer.

(Text inom ram:)

Mässäkylä, 5 röker, noterat Numeris 1. 2. 3. 4. 5. Haffua godh swidieskogh, jngen äng, vthan berga sitt foder aff gambla swidar och vth-
marken. Jnga quarnar eller quarnestellen fiskiewattn till nödtorfften j Laduga siön. Vthsäde  -18 tunnor 24 cappar. Höö 19 lass.

Hättilänsälgä 7 röker, noterat Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vthsäde på all des åker   -31 tunnor 20. Höö aff giärdzreenar och linder till 4 lass. Och

Hunnokanemi 7 röker noterade medh Numeris 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. och ett gammalt ödes hemman numero 15. dedt nu till bruks ny vptaget ähr;
Vthsäde på all des åker 27 tunnor 24 cappar. Höö aff giärdzrenar och linnder till 11 lass. Haffua medh hwarannan lijka vth-
mark. }
och    } tillfällen till tämligit skytterie. Jngen ängh, inga quarnar eller quarnestellen , tämliget fiskiewattn j Ladgasiön.

                Föller specialius å dess tree beskreffne byar, hwadh hwar och en för sigh vthsår och eliest haffuer att förwalta:

Explicatio Notarum                  nota            Vthsäde                  ödesåker                 Höö

                                                                tunnor   cappar          tunnor   cappar      Lass   såtar

        Mässäkylä

Numero 1.
                            Summa 

Numero 2.
                            Summa 

Numero 3.
                            Summa 

Numero 4.
              ödeshemman
                            Summa 

Explicatio Notarum                  nota            Vthsäde                  ödesåker                 Höö

                                                                tunnor   cappar          tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 5.
                            Summa 
_______________________________________   

       Hättilänsälgä

Numero 1.
                            Summa 

Numeri 2. 3. 4.
                            Summa 

Numero 5.
                            Summa 


(Explicatio Notarum, sid. 28:)

Explicatio Notarum                  nota            Vthsäde                  ödesåker                 Höö

                                                                tunnor   cappar          tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 6.
                            Summa 

Numero 7.
                            Summa 


          Hunnokanemi

Numero 8. 9. 10. 11.
                            Summa 

Numero 12.
                            Summa 

Numero 13.
                            Summa 

Numero 14.
                            Summa 

Numero 15.
                            Summa 


(Text på kartbilden, sid. 27:)

Moo- iord

leriord

leriord

mooiord

mooiordh

mooiord

mooiord

mooiord

mooiord

(Text på kartbilden, sid. 28:)

moiord

Engh

moiord

moiord


moiord

moiord

moiord

mo

mo

moiord


Scala ullnarum


swedh

Engh

lind tienligh till åker

Lindh