Suistamo:3-4


(Rubrik:)

Suistamoy pogost, Kåkånsälgä, Karpanwaara, och Alatoinen byer

Kåkonsälgä noterat medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. består j denne tijden aff
fiorton röker . Och Karpanwara noterat Numris
15 och 16. twenne röker. Haffua godh vth-
mark, medh swidieskogh och änges rödningh
intedt fiskiewattn. Wedh Karpanwara ähr
tillfälle att haffua een quarn, som gingo
allenast höst och wår. Kåkånsälgä vthsår j alles
51 tunnor 9 cappar. Kan och berga aff linder och gierdhre-
nar höö till 54 las 4 såtar.
Vthsäde på Karpanwara å beggie hemman 16 tunnor 16 cappar
berga sitt höö aff vthmarken.
         Specialius, huru mycket
          hwar och en för sigh vtsår; som och
          höö bekomma kan:

Explicatio Notarum      nota      vthsäde                  höö

                                                 tunnor   cappar      Lass   såtar

Numeri 1. 2. 3. Haffua lijka deel
                         Summa

Numero 4
                         Summa

Numero 5
                         Summa

Numero 6
                         Summa

Numero 7
                         Summa

Numero 8
                         Summa

Numero 9
                         Summa

Numero 10
                         Summa

Numero 11
       Swedh tienligh till åker
          
        Summa

Explicatio Notarum      nota      Vthsäde                    Höö

                                                 tunnor   cappar       Lass   såtar

Numero 12
                   Summa

Numero 13
                   Summa

Numero 14
                   Summa

Föllier Karpanwara
       by
offuanbeskriffuen

Numero 15
                Summa
Numero 16             Summa

Alatoinen by sex rökar, noterat Numeris 17. 18.
19. 20. 21. 22. och ett ödes hemman, noterat
medh numero 23. Haffua godh vthmark, medh
änges rödningh, timmber- och annan tarff-
skoogh, kunna och bekomma fisk; Alatoine-
och Jenis Jerffui. Jnga quarnar eller
quarnestellen. Vthsäde å vpbrukadt åker
16 tunnor 28 cappar. Ödes åker 3 tunnor 20 cappar. Höö
aff gierdzreenar och linder till 11 lass.

            Specialius:

Explicatio Notarum      nota         Vthsäde             Ödes åker              höö

                                                    tunnor   cappar   tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 17
                            Summa

Numero 18
                            Summa

Numero 19
                            Summa

Numero 20
                            Summa

Numero 22
                            Summa

Numero 23  Detta öde brukar Numero 20.
                             Summa

Numero 21


                            Summa(Text på kartbilden, sid 3:)

Leer- iord

Lind

Lindh

Lindh

moiord

Swedh tienligh till åker

Ler

Lind tienligh till åker

mo

lind tienlig till åker

swedh

Scala ullnarum

Leriord

Leriord

Lindh

Lind

mooiord

moiord

(Text på kartbilden, sid. 4 upptill:)

Sand

ödesåker

moiord

mo

mo

Engh

Alatoinen Lacus

Lind

moiord

Engh

mo

mo