Suistamo:31

           
                Universal Beskrifningh
             å Suistamoij och Salmis
                     Pogoster.

Störstaparten af detta landz Inbyggiare hafwa till
fällen nogh till att vptaga åcker och rödia sigh ängh
till fyllest, och månge till öfuernogh; allenast ydke sam-
wet och flijt öffwades; Men emot inrådh och förmaningh
till sådant, ähr deres swar och vhrsächt: Att the fruch-
ta sigh för högre beskattningar; förmedelst hwilka
the vpryckia och flyttia måste/: Som Käxholms
Norre lähningar, nestan gemenligen ostadige och flych-
tige ähro:/ hwarföre man och deres nampn oppå af-
rijtnningen icke hafuer införa kunnadt; Vthan ähr
dhe gamble nampnen J Iordeboocken att föllia nöd-
gatt. Här finnes månge fiskrijke siögar och träsk.
Gott skytterij, helst emot Norden. Jngom tryter
wedh och timberskogh till nödtorfften; men på somb-
liger orter ähr timber- och mastskogh öfwerflödh,
helst emot Vxujärfwj.

       Detta af egen Experiens och Gamble Bönders
       trowerdige berettelsser, noga observerat och be-
       skrifvidt widh Jordhrefningenn Anno 1648 och
      1649.