Suistamo:37 -38


(Rubrik:)

Salmis Pogost Lungulansari, Pöllä, Lungulan, Kurolaxi, och Karckusa byer.

(Text iom ram:)

Lungulansarj ähr och een öö, mächta skiöndt och brukeligit Landh, der vpå ähro effter skriffne jnnwåhnare wedh
denne tijden behålldne, nembligen: Lungulankylä Ellofua röker, noterade medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. och Pöllä by,
En eenstaka gårdh nota numero 12. Vthsäde j alles -47 tunnor 16 cappar. Höö aff giärdzrenar, linnder och ängiar till 40 lass.

                               Specialius:

Explicatio Notarum                           nota            Vthsäde                 ödes åker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 1.
                         Summa

Numero 2.
                         Summa

Numero 3.
                         Summa

Numero 4.
                         Summa

Numero 5.
                         Summa


Explicatio Notarum                           nota            Vthsäde                 ödes åker                Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 6.
                         Summa

Numero 7.
                         Summa

Numero 8.
                         Summa

Numero 9.
                         Summa

Numero 10.
                         Summa

Numero 11.
                         Summa
___________________________________________________________________    

Kurolalaxensarj ähr och een öö, vthwaldt skiöndt ladh, temlighit stoordt, och störste deelen der aff kan vprödias till
ängh, der iblandh en godh deel åkeriordh, aff besta art finnes. Wedh denne tijden ähro der behålldne Kurolaxen-
kylä 4 röker, och Panaia en rök allenast. på andre sijdan aff bladedt afftäcknadt medh numero 5. Desse röker Nembligen
13. 14. 15. 16. Vthså j alles, medh Panaia tillsamman   -31 tunnor bekomma och höö 161 lass.

                               Specialius:

Explicatio Notarum                           nota            Vthsäde                 ödesåker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Pöllä by.
Numero 12.
                         Summa

Numero 13.
                         Summa

Numeri 14. 15.
                         Summa

Numero 16.
                         Summa

Numero 5. Panaia folie 2
                         Summa

Explicatio Notarum                               nota            Vthsäde                 ödesåker                 Höö

                                                                             tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Karkusa noterat 17. 18. 19. 20. 21. 22.
ligger på fasta landet . Vtsår i alles
Haffuer stenigh åker och mager vtmark.
       Specialius:

Numero 17.
                         Summa

Numero 18.
                         Summa

Numero 19.
                         Summa

Numero 20.
                         Summa

Numero 21.
                         Summa

Numero 22.
                         Summa


(Text på kartbilden:)

tienligit till åker

Laduga lacus

Sandiord

Sand

Laduga lacus

Sand

Sandör

Sandörd

öriord

lind


Sandmylla

Laduga lacus

Sandmylla

Hårdwallzängh

ödesåker

Hårdwalzängh

Sandmylla

Laduga lacus

Li[nd]1


Scala ullnarum


1 Veck på kartan