Suistamo:47


(Rubrik:)

Salmis pogost och Mansila By

(Text iom ram:)

Mansila by, wedh denne tijden 5 röker. Haffer
godh vtmarck, medh timmber, wedh och swidieskogh
ingen ängh, vthan berga sitt foder aff vthmarken
till sitt behoff, inga quarner eller quarnestellen.
tämligit fiskiewattn i nästomliggiande skoghträsk
som och j Ladga siön. Vthsäde -22 tunnor 22 cappar.
Ödes åker 1 tunna 26 cappar
                   Specialius:

Explicatio Notarum            nota         Vthsäde                ödes åker                Höö

                                                          tunnor   cappar       tunnor   cappar          Lass   såtar

Numero 1.
                   Summa

Numero 2.
                   Summa

Numero 3.
                   Summa

Numero 4.
                   Summa

Numero 5.   

                   Summa

(Text på kartbilden:)

Moras

Leer- iordh

ödesåker


(Förklaringar till olika symboler som använts i kartakterna:)

Explicatio Notarum.

Ryshe kiyrckior i Lunnder.

Ryshe kiyrkjor vthe på feldtedt.

Ryshe helige domar eller capellen.

Hjulquarnar.

Sqallttequarnar.

Bonde gårdar.

Öden.

Laxfiskien.

Landzwägar.

Små gångwägar byiar emellan.

Gräntzer gårdar emillan, der dhe så finnas.


På land kortet ähr ett stycke aff Rysslandh inntaget,
för Gräntzens krökiande skulld, och dedt
medh serdeles färga jlluminerat.