Suistamo:5-6


(Rubrik:)

Suistamoy pogost, Almaisen, Hapasälgä och Laidiois byer.

Almaisen kylä noterat medh numeris 7. 8. 9. 10. fyra röker, haffua godh vthmark, medh swidie- och änges-
landh, gott fiskiewatn j Jenis Jerffui gode quarner och quarnestellen, som alldrigh tryter wattn hwar-
ken wintter eller sommar. Vthsäde och höö å heemåker och linder 15 tunnor 12 cappar. Höö 15 lass.
                         Hapasälgä notarat numero 11. fordom 5 röker, men wid denne tijden allenast
en rök. Landet skoghgånget          }
                                                    } till 10 lass. Ligger lijka medh annor vthmark för fäfoot.
        åkern brukas för hööslagh     }

Laidiois by noterat medh numeris 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tolff röker, vtharmer by. Haff-
uer dock godh vthmark medh swidie och änges rödning, fiskewatn till nödtorfften j Jenis-
Jerffuj. Vthsäde öffuer alt 40 tunnor 18 cappar. Höö aff linder, reener och hagar till 13 lass. 4 såtar.
         
             Specialius, hwadh hwar och en aff desse vtsår och höö bekommer:

Explicatio Notarum      nota      vthsäde                     höö

                                                    tunnor   cappar       Lass   såtar

Almaisen kylä

Numero 7.
                Summa

Numero 8.
                Summa

Numero 9.
                Summa

Numero 10.


Hapasälgä

Numero 11.
Gammalt öde åkerland
                Summa

Laidioissby offuanbeskriffuen

Numero 12.
                Summa

Numero 13.
                Summa

Numero 14.
                Summa

Numero 15.
                Summa

Numeri 16. 17.
                Summa

Explicatio Notarum      nota         Vthsäde                 Höö

                                                    tunnor   cappar         Lass   såtar

Numero 18.
                Summa

Numero 19.
                Summa

Numero 20. 21.
                Summa

Numero 22.
                Summa


Numero 23.
                Summa

Detta feltet kunde wäl duga till
äng, men nu ligger dedt för fäfoot.


(Text på kartan:)

Jenis Jerffui Lacus

moiord

moiord

moiord

Jenis Jerffui

Sand

Swart mylla

Sand

Sand

Lind

Ler- iordh

Jenis Jerffui Lacus

lind

mo

Lind

moiord

(Nertill i mitten:)

Leer

Leer

Leriord

leer

Leer

lind

lind

Leer

Sand

leer

leriord


Sandiord


Scala ullnarum