Suistamo:9-10


(Rubrik:)

Suistamoy pogost och Suistamoy Kyrckie by

Suistamoy Kiyrckeby består wedh denne tijdhen aff 45 rökar. Haffua godh vthmarck, medh swidieskogh, den dhe och mäst
bruka, bergandes sedhan sitt foder, till nödtorfften, aff dhe gambla swidiar, som och aff moras och andra parckar.
Vnder denna by finnas och quarnestellen. Fiskiewattn till nödtorfften vthi Suistamoj och Jenis Jerffuj.
Vthsädhe öffuer alt på heela byen-85 tunnor och 14 cappar Landh. Höö aff giärdzreenar, linder och hagar till 33 lass.
Specialius, huru mycket hwar och en, vthi hwardt giärde för sigh, vthsår, och höö der sammastedes bergar:

Explicatio Notarum              Nota          Vthsäde              Höö

                                                            tunnor   Cappar      Lass    såtar

Numero 1.
                Summa

Numeri 2. 2 Röker
                    betes hage
                Summa

Numero 3.  2 Röker
                Summa

Explicatio Notarum              Nota          Vthsäde              Höö

                                                            tunnor   Cappar      Lass    såtar

Numero 4.  2 Röker
                       Summa

Numeri 5. 6. lijka
                           Beteshage
                       Summa

Numero 7. 4 Röker
                            beteshage
                      Summa

Numero 8.
                      Summa

Numero 9.
                      Summa

Numero 10.
                            beteshage
                      Summa

Numero 11.
                            beteshage
                      Summa

Numeri 12. 13. 14. 15. 16.
                          Summa

Numeri 17. 18. 19.
                            beteshage
                         Summa

Numeri 20. 21. 22. 23. 24. 25.
                         Summa

Numeri 26. 27. 28. 29. 30.
                         Summa

Numeri 31. 32. 33. beteshage
                         Summa
                        

Explicatio Notarum              Nota          Vthsäde              Höö

                                                            tunnor   Cappar      Lass    såtar

Numero 34.
                      Summa

Numero 35.
                      Summa

Numero 36.
                      Summa

Numero 37.
                      Summa

Numero 38.
                      Summa

Affrijtningen å denna Colum-
nen ähr på andra sijdhan å bladet


(Text på kartbilden:)

Scala ullnarum

lind

beteshage

betes-hage

ler- iord

beteshage

beteshage


(Nedre kartbilden:)

Beteshage    

Ödes aker1

betes hage

Leeriord

betes hage

Squallttequarnestelle.
som hade wattn allenast höst och wår.

Suiskamoy Jerffui lacus


Fel för åker