Suistamo:Register_2


(Två opaginerad sidor, men enligt registret Suistamo:62 börjar jordeboken på sidan 48.
Det inskannade uppslaget är på baksidan numrerat 036, och är näst sista uppslaget)


(Rubrik:)

Extract aff Anno 1655 Åhrs Jordebook
   
                                     Arfwe                  Bönder         Bobuler      Summa
                                     Rubbler                                                      Penningar

Suistama Pogost

Kågojärfwij
Hipoila
Kydila
Ahlauxu
Yliuxu
Pittkäranda
Himtila
Kairinoia
Huncka Sallga
Syskifwa
Lappoisila
Sumeria
Imbilax
Hunnucka
Hättila
Kydosyria
Kerisyria
Carpanwara
Kåckonisallga
Alatoma
Wynala
Laidois
Suistama
Kiaitosalga
Wunanda
Amajärfwi
Sarga by
Ruxujärfwi
Leppasyria
Porittia

                                                    Summa


Donerade Räntan

A......?  1864 Arfwe Rubbler vtgivedt af hwarie Arfwe Rubbell
Penningar-39 3/4 / öre och 10 1/6 Cappa spannemåhl. Nembligen

Rubbler        / öre
- 498 :         43 1/2         Åhrlige Penningar         1557 : 19 : 12
- 195 :              -             Statj Penningar               609 : 12 : -
    32 :               -             Cabakz Penningar         100 :  -     -
    15 :           36               Kohlu Penningar             48 :  -    -

Spanmåhl
- 393 tunnor  28 ½ Cappar          Rågh      á?  9 ....r?         -886:  8:  3
-196 tunnor 30 1/4                       Korn      á? 9 ..?               -443: 4: 1 ½ 

Öfwerskiuther förmedelst brååkan emoth
skatte- och arfwe Rubblorne.

                         Penningar                                           14 : 12
          29 5/8 Cappa                    Rågh                  2:    1:  21
          14 23/36                            Korn                   1:        22½
                            Summa    3647: 29: -

                                                       Transport:      -3647: 29:

(Text högra sidan:)

                                                     Arfwe-                  Bönder            Bobler
                                                     Rubbler

Transporterat             3647: 29:
 
Ähn vthgiöres Härskrefne rättigheether
                   Nembligen
Kermoia engh taxerat för                     20:   -:  -
Vxus fiskerij         ...?                          18: 24:  -
Qwarntulls penningar                             9: 14:  -

                   Station A.......? -3696 penningar 3/öres räntta
                     eller 82 13/96 Obsser landh.
                   Skiutzferdz penningar              82:   4:   8
-219 tunnor ?8/9 Cappar             Rågh            492: 26:   -
-109 Tunnor                              Korn            246: 13:  -
                                                 Summa  821:  11:  8

Salmis Pogost

Kirckojocki
Tulomajockj
Raimala
Varbasallga
Mansila
Karkusby
Minanjockj
Kurulax
Pananla
Mantzinsarij
Pelldois medh inge Arfwerubbler påförde
Lungula
Vxalanpa
Alauxalla
Yliuxala medh inge Arfrubbler påfördt
Maikiva
Hyllsylla och Kannosällgi

          Donerade Räntan
A.....? 789 Arfwerubbler vthgiöres af hwarie arf-
Rubbel Penningar. -69 1/4 /öre spannemåhl 19 1/5 Cappar

Rubbler /öre
-367 rubbel? 83 3/4    Åhrlige Penningar            1149:   15:   18
-145    -                                                        Statj Penningar                  453:     4:    -
- 25     -                                               Cabakz ? (Tabakz??) Penningar   78:     4:    -
-   8:  32                                               Kohlu Penningar                          26:     -     -

Spanmåhl
- 315 tunnor 19 ½              Rågh               á?... ?
-157 tunnor 25 3/4 Cappar Korn              á?  9  ...?

Ahnn vthgiörs
             Qwarntills Penningar                                             3:   -:    -
             Fiskerij Penningar                                                25:  -:    -
                                                                                                             2799:   29:   13 ½
                                                                      Transporteras