Suistamo:Titelblad


Gloria altissimo

Greffskapet Suistamoy och Sal-
mis Pogoster i Kiäxholms
Norre Lähn Belägne
Geometrice, Geographice, Mät-
ne, Affrijtade, Calculerade och
Beskrefne Annis 1648 och 1649
             och
Renoverade Anno 1664
       af fordom Landt Revaren dersammasädes
                               Erich Utter
                                     Propria Manu

Föllier widh Ändan den Pluschowi-
tishe Jordeboocken öfwer Bemälte Pogoster
medh kortt Relation om deres Boostellen som
dher vthi nämpnas, som och ett Register innehål-
landes huru månge rööker widh berörde Revisioners
tijdh, J hwar by för sigh behålldne woro, och
på hwadh bladh dhe finnes.