Svea hovrätt:12b1


Å tinget hafua the så witnadt som ståår i häradz domm: först
hafuer stafleden gått öster om Hellesundz berget, B, ??? öster ifrån
och ther ifrån till staffuen som står i Helle skrefwan, C, sädhan till
stafuen som ståår uppå Tryberget, D, och uti Nyköpings ransachning the
samma witnen, först Oluff i Dentersta att stafleden begynnes öster om Helle-
sundz berget, B, och gerade till den stafuen som står i Helle skrefuan, C, och then
tridje stafuen ståår på Tryberget, D, sädan Anders i Gilsnäß att then första
stafuen ähr wijdh Hellesundz berget, B, then andre i Helle skrefuan, C, och then tridje
på Try berget, D, och ??? witnen Jon i Plastorp att stafuen som them
till skelnadh och rättelse warit hafuer står på berget, B, och wijsar in på Trybergs
stafuen, D, ther näst ??? i Nårstaff att the hafua haft häffden in till Helle-
sundz bärgz, B, och Trybergs staffuen, D, alle witna the här om om gerade rå-
gång[n] och häffdh.

(Karttext:)

Söder, Waster2, Öster, Norr
Alnund bergen
Buresta
Krystafuen
Wekla
Wijch3
Waßbro fiäll
Wijckz fiäll
Gästhällen
Wekla fiäll
Remar bron
Utfanningen
Ön
Helle sundet
Helle sundz ängen
Ängegård
Then höga bergskullen
Änge gård
Hällesundz berget
Helle sundz bergz stafuen ???bragt ??? på Öster bergs släntten.
Teße stenar liggia på en kupot och slätt häll och häradz domen medh witnen hafua them icke ens nämndt.
Fru Christins prætention på Mora
Hänlunda
Neder
The stenar som säjes at gambla Anders i Wijch hafuer lagt om til.
Årestad
Stafuen i Häl skrefuan.
Åresta skogh
Tryberget
Trybergz stafuen
Hänlunda skogh
Öster Silinge staffuen
Silinge


1 Liber causarum, vol. 98:3, akt 6
2 D.v.s. Wäster
3 Ordet svårt att läsa i skarven mellan sidorna