Svea hovrätt:14a1


             Geometrica
               delineatio
                öffwer
            Grundwijkz
   äghor i Wärmdöö sochn
        på Söderliustran.


            Notarum Explicatio

A.    Grundhwijk, skatteheman        1
B.    Humblegårdh till Grundhwijk.
C.    Norregärdet    vthsädhe                                7 tunnor
D.    Södergärdet medh Wästergärdet och en åker i
        Prästnäsengen belägen, vthsäde tillhopa         5 3/4 tunna
        J både föreskrifna gärden är mästedels lettjordh och lerjordh.
E.     Döwijkz engen, hårdwaldh till höö                4 laß
F.     Haghen hema wedh byen, höö                      4 laß
        Gärdehöö hwarthera åhret                            7 laß
G.    Prästnäs engen, mästedels hårdwaldh till höö 12 laß
H.    Bråthwijkan, en skön hårdwaldz eng om hö   40 laß
        Somblige städes måßwaldh iblandh, ty samme eng
        wäxer åhrligen och ökes till aff siön. Vnderstun-
        dom drager hon intet mehr änn                      36 laß
        såsom åhrswäxten är till.
I.      Benswijkz engen,    hö    4 laß.    K. Täppa  10 laß
                                                    Summa             81 laß
L.     Kohage till Grundhwijk, är myckit skönt bete vthi.
        Till dhetta föreskrifna heman är skön skog och vthmark,
        både timmerskogh och annat, men aldra bäst kan man  
        thes circuit och widd skönia och see aff dhenne aff-
        rijtning och charta.


            Rågångens beskrifningh
                            och
                         relation
               
        Hurw såsom rågången emillan Grundwijk och Bol-
        by så och the andra kringliggiande byar bleff aff nyo
        synter och restaurerat effter sahlig herr Hogenskilt
        Bielkes syne eller dombreff aff lagläsares wällst
        och wälförståndig Jacob Abrahamson sampt Wärm-
        döö häradz nämd, i närwaro cronones befallningz-
        man, ährlig och wälförståndigh Anders Olson, den
        29 maij anno 1644.
        Och är sålunda synt som effterfölier. Först besågo
        nämden alle hufwudråen, och när the på streket
        komne woro, funno the flera wijsare och ledestenar,
        nämbligen som effterfölier. Begynnandes södwäst
        om Benswijkz engen på vdden medh twenne rån,
        litera M, N, sedan thär ifrå och till en wijse littera O.
        Ther ifrå till en wijse littera P, hwilken står v-
        than för Benswijkzengen, ther ifrå till en wijse
        littera Q, står på ett bärgh och är omkullslagin.
        Thär ifrån till en littera S, står sunnan för thär
        Gränmyra tårpet haffwer förr warit bygt.
        Thär ifrå till en wijse nordan vth medh ett
        högt bärgh littera T.
        Thär ifrå och i samma linea och inn på Rams-
        mora rågata till twenne wijsar stå på ett bärg
        littera U.
        Ther ifrå och till en wijse heller råer står på
        en jämn platz i skogen och haffwer 3 kanter
        på sig littera W, hwilken lagföraren medh nämden
        hålla för ett hörnerå.
        Thär ifrå till ett bolstaskäl heller ett stort råå

        står på ett högt bärg littera X offwan för
        Gräffswins groperna san??? sten är lagd
        medh en stengata ifrå på hwarthera sijdan,
        som han wijser.
        Thär ifrå till en wijse wedh Dappulen litera Y,
        hwilken ligger på sijda.
        Sedan öfwer rännelen till en wijse på ett
        bärg littera Z och är sönderslagen.
        Thär ifrå till ett råå littera X, är öch2 sön-
        derslagit och förstört. Och sedan äre både
        parterne samse om rågatan.
        Thär ifrå till ett råå haffwer stått wedh
        en rönn, rönnen är omkull och rået sön-
        derslagit littera Q.
        Sedan thär ifrå till ett råå står vthi en
        eeke root inwuxit littera V, hwilket breff-
        wet och medh innehåller och förmäler om.
        Sedan thär ifrå neder åth siön, thär skulle
        fuller haffwa och warse ??? rå3, männ
        man kunde det icke igenfinna.
        Denne är nu den rågata som Grundwijka
        vthwijste och lagföraren ??? nämden
        ehrkände henne för den rättaste.

        Sedan besåge the then4 rågatan
        som Bolby boarne vthwijste, nämbligen
        begynnandes af det rået som är omkullie ha-
        wit littera α.
        Thär ifrå till en wijse littera δ. Thär ifrå
        till en wijse littera ε, är omkullslagin.
        Thär ifrå till en sten på ???bärg littera
ζ, 
        står lööser. Thär ifrå till en sten ofwan-
        för Bråthwijkz engz hörne huilken står
        wed ett bärg litera d bland andre flijser och
        stenar, sedan wijste bolbyboerne inge flere

        Denne rågata gillade nämden
        effter dombreffwetz lydelse.

        Delineatio Sveno Ma-
        gni F


(Karttext:)

Bolby ägor på denne sijdan.
Dappulen lacus.
Detta är en gammal swedh som Grundwijka haffwa afswediat.
Dywijkan.
Gräffwins groperna.
På denne sijdan taga Ramsmora ägor wedh.
Norr, Wäst, Öst, Syd
Grundwijkz fiälen.
Här haffwer förr warit siö på detta styckit
Slätt platz, doger att inhägna till engh.
Gränmyra tårpet.
På denne sijdan swara Stenswijkz ägor emot.
Bråthwijkan.
Prästnäswijkan.
Bärgh och skogh.
Benswijkan.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Deus æterne, no-
bis ne dixeris ite,
NB sed etc NB
NB5 sed miserando tuis, fac nos audire venite.     

1 Liber causarum, vol. 101:3, akt 9
2 D.v.s. och
3 Orden svårlästa p.g.a. skada i papperet
4 Härefter ett ord som inte går att läsa p.g.a. skada i papperet
5 NB sed etc NB NB endast hänvisning mellan ite och sed miserando, som i ms är längre isär