Svea hovrätt:14b1


Effter den högloflige konglige hoffrättens affgångne
bref till landzhöfdingen, wälborne herr Swante Sparre, och
sedermehra herr landzhöfdingens skriftelige befalningh till
migh vndertächnadt, haffwer iagh de twistige ägor och bye skild-
nader på Södreliustran vti Wärmbdö sochn emillan Grund-
wijk på den ene sijdan och Bohlby, Ramsmora och Stens-
wijk på den andra sijdan besichtiget och affmätt, eftersåsom
the bägge haffva der när warandes på skogen sijne skiäl och
berättelser vtwist, hvilket iagh här den högloflige konglige
hoffrätten vti denne geometrische affrittningh om ägor-
nas situation och beskaffenheet medh een kort skrifteligh
relation derhoos ödmiukeligest offererer.
                                                             Peder Mehnlöös

(Karttext:)

Gumnääs vdden.
Bolby eng
Bohlby ägor.
Dywijken.
Dywijkz engen.
Skålnääs vdd.
Bara bringen, föga skogh.
Dapulen.
Bolstad skiäl
Åker
Täppan.
Gräffswijns groperne
Åker
Bohlstad skiäl.
Grundwijk
Engh.
Hagan.
Grundwijkz koohagan.
Ramsmora ägor.
Medel träske
Åker
Bohlsta skiäl.
Seijes wara skildnaden emillan Ramßmora och Stenßwijk.
Bolsta skiäl.
Stenswijckz ägor.
Brottwijkz engh
Grundwickz Graanmyratorpp.
Prästnääs engen.
Brottwijken.
Gamall gåhl fahr.
Deld.
Präst näset
Brottwijkz engen.
Stenswijk Granmyra torpp.
Menßwijken.
Meenwijkz enghen.
Timmerwijken.
Traanwijkz ägor.
Mäthestochen.
Norr, Nordost, Öster, Sydost, Söder, Sydwäst, Wäster, Nordwäst


1 Liber causarum, vol. 101:3, akt 9