Svea hovrätt:161


Södher Gyllnacka ha<fver>2 skogh på alla sidor om sigh,
forvthann brandskog och aldrig något dheet
ringaste fijskeriestadh eller båtheställen
i Nykiöpingz walder hafft, ty den ey äger
landh, äger ey strandh, dher af ähr
klart at dhen dehl hafwer i Brandt-
hälls skogh.

Brandhskogh.
Brandthälls skogh.
Brandthälls3
Brändthälls skogh.
Skildnaden efter synen sampt häredz och lagmans dom.
Öster
Öhrstigh hafwer sin serdeles skough forvthan Brandthälls.
Brand<thä>lls4 gårdh medh da<...>ter5.
Nykiöpingzsiöwijken.
Kuggenääs hafwer sin skogh rundt omkringh sigh föruthan Brandthälls skough.
Nykiöpingz stadh.


1 Liber causarum, vol. 102:3, akt 2
2 Möjligen står det hafver, endast ha fullt läsligt i skarven mellan sidorna
3 Härefter ett ord som är svårläst i skarven mellan sidorna
4 Hela ordet ej läsligt i skarven mellan sidorna
5 Endast delar av ordet synligt i skarven mellan sidorna